އަޙްމަދު ރިޟުވާން

1393 ލިޔުން

ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ބޭނުމަށް 15 އެމްބިއުލާންސް ހޯދަނީ

އެސް.ޓީ.އޯ ސުޕަރމާޓުން ޑިސްޕޮސިބަލް ޕްލާސްޓިކް ވިއްކުން ހުއްޓާލަނީ

ރަމަޟާންމަހަށް ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓު ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށައިފި

ކޯސްޓްގާޑް ބޭސިކް ޑައިވިން ކޯހުގެ ބެޖް ހަވާލުކުުރުން ކަނޑުއަޑީގައި

ދިވެހިންގެ ނޭދެވޭ އާދަތަކުގެ މަންޒަރުތައް ސީ.އެން.އެންގެ ސުރުޚީއަށް

ކުރިއަށް އޮތީ ވިއްސާރަ މޫސުން، މަދިރީގެ ޒަރިއްޔާއިން ފެތުރޭ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ޙަމަދު ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ބަހުގެ ޚިދުމަތް ހިލޭ

ސިފައިންގެ ފޮޓޯ މަޢުރަޒު މިފަހަރު ހުޅުމާލޭ ރެހެންދި ސްކޫލުގައި

ސަރުކާރު އޮފީސްތަކާއި ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފަސޭހައިން ނަމާދުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަނީ

ބަރުގޮނު އަޅާވަރަކަށް މަގުތައް ފުޅާވަނީތޯ؟

ވާރޭ ނުވެހި ގިނަދުވަސް ވާތީ ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްތަކެއްގައި އިސްތިސްޤާ ނަމާދުކޮށްފި

ނަފްސާނީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ބަޔަކަށްވުމަށްޓަކާ ޞިއްޙީގޮތުން ހޭލުންތެރިވާންޖެހޭ - މިނިސްޓަރ އަމީން

ނަފްސާނީ ބަލިތަކަކީ ބައްޔެއްނޫންކަމަށް ދެކޭ ދެކުން ބަދަލުކުރަންޖެހޭ - ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން

މޯލްޑިވް ގޭހުގެ ސިލިންޑަރުތައް ޤައިދީން ލައްވާ މަރާމާތުކުރުވަނީ

އެކްސިޑެންޓުވުމުން ސައިކަލު ދޫކޮށް ބަޔަކު ފިލައިފި

މެދުރާސްތާ ބަޖެޓުގައި ހިމަނަން ބޭނުންވާ މަޝްރޫޢުތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ތިމާވެށި ތިޔަ ހަލާކޮށްލަނީ ހަމަ އަމިއްލަ އަތްތަކުން!

ހުޅުލޭ އެއަރޕޯޓު - ދިވެހިން ހިލޭ ސާބަހަށް ކުރި އެންމެ ބޮޑު މަސައްކަތް!

ބައިލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ފޭރުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅީގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށް ބޭރުގެ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ޓީމެއް ޙަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 69 70