އަޙްމަދު ރިޟުވާން

4838 ލިޔުން

ފުޓްސަލް އަދި ނެޓްބޯލް ކޮމްޕްލެކްސްގެ މަސައްކަތް ވީހާވެސް އަވަހަށް ފެށުމަކީ އަމާޒެއް: ރާފިޢު

މޫދު ކުޅިވަރަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ތުލުސްދޫގައި ތަރައްޤީކުރާ ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ބިންގާއަޅައިފި

ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއަށް ރައީސް ގެންނަވަނީ ބޮޑުތަކުރުފާނު ގެންނެވިފަދަ ބަދަލެއް: ޣައްސާން

ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒަކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚު ބަދަލުކޮށްލާނެ މޮޅު ލީޑަރެއް: ފައިޞަލް

ބޮޑެތި ކުށްތަކަކަށް ހިތްވަރު ލިބޭފަދަ 5 ޓެލެގްރާމް ޗެނަލެއް ހުއްޓުވާ 2 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުރީ ސަރުކާރުން މަޝްރޫޢުތައް ފެށީ ފައިސާއެއްނެތި ސިޔާސީ ބޭނުމަށް: ޒިޔާދު

ވާވޭ އައިސީޓީ އެކަޑެމީގެ އެހީގައި ވިލާ ކޮލެޖުގައި ސްމާޓް ކްލާސް ރޫމްތަކެއް ޤާއިމުކުރަނީ

އިތުރު ދާއިރާތަކުން ރާއްޖެއާއެކު މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޝަޢުގުވެރިކަން ޗައިނާގެ އެގްޒިމް ބޭންކުން ފާޅުކޮށްފި

ކިނޮޅަހުގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން ރައީސް ކައުންސިލާއެކު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ރ. މަޑުއްވަރީގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ކައުންސިލުން ރައީސާއި ހިއްސާކުރައްވައިފި

އެއަރ އެމްބިއުލާންސްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަނީ ރައްކާތެރި ބޯޓެއް: އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން

ވަށަފަރުގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ރައީސާއި ހިއްސާކުރައްވައިފި

ރައީސް ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ދިއްދޫގެ ތަރައްޤީއަށް އެންމެ ބޭނުންވާ ކަންކަން ރައީސާއި ހިއްސާކުރައްވައިފި

މާރަންދޫ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީއާއި ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ތަކަންދޫގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ކައުންސިލުން ރައީސާއި ހިއްސާކުރައްވައިފި

އިހަވަންދޫ ކައުންސިލަށް ރައީސް ދެއްވީ ވަޢުދުތައް ފުއްދަވައިދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން

މޮޅަދޫގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ކައުންސިލުން ރައީސާއި ހިއްސާކުރައްވައިފި

އުލިގަމު ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީއާއި ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ތުރާކުނަށް އެންމެ ބޭނުންވާ ކަންކަން ރަައީސާއި ހިއްސާކުރައްވައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 241 242