އަޙްމަދު ރިޟުވާން

1569 ލިޔުން

ކަންގަނާގެ "ޖަޖްމެންޓަލް ހޭ ކިޔާ"އަށް ފިނި ތަރުޙީބެއް

13 އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު ޝިލްޕާ އެނބުރި ބޮލީވުޑް ބޮޑު ސްކްރީނަށް

މަހާ ޖައްރާފުން ގެއްލުމެއްނުވޭ، އެއީ މުހިއްމު އެސެޓެއް - އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ

ގދ. ތިނަދޫ އައިސްޕްލާންޓުހުރި ސަރަހައްދުގެ ޖެޓީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފި

އައިއޯއައިޖީގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމަށް ޚާއްސަ ޕިކަޕު ބުރެއް

މަސައްކަތްތެރިންގެ ޙައްޤު ކަށަވަރުކޮށްދީ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭންޖެހޭ- ނާއިބް ރައީސް

ޖަޒީރާ ކޮންސެޕްޓް – ކާމިޔާބުވާނެބާ؟

ފުޅަނދުތައް ޢާއްމުކޮށް ދައްކާލައި ފޮޓޯނެގުން ވެލިދަނޑުގައި

"ސޮނިކް ދަ ހެޖްހޮގް" ޑިޒްނީގެ އެނިމޭޓެޓް ފިލްމްތަކާ ވާދަކޮށްލެވޭނެތަ؟

މިނިވަން ދުވަހުގެ ފުޅަނދުބުރަށް އާއްމުންގެ ބޮޑު ތަރުޚީބެއް

ފެބްރުއަރީމަހުގެ ނިޔަލަށް މަގުހެދުމުގެ 8 މަޝްރޫޢެއް ނިމޭނެ - އެމްޓީސީސީ

ދިވެހި ފަސްގަނޑުން ކިތަންމެ ކުޑަތަންކޮޅެއްގެ މިލްކުވެރިކަންވެސް ބޭރުބަޔަކަށް ދޫކޮށްނުލާނަން - ރައީސް ޞާލިޙު

ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމަށް ގެއްލުންވާ ޒާތުގެ ކަންކަން ނުކުރުމަށް އީޕީއޭއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި

"ރުއްގަނޑު ފެސްޓިވަލް 2019" ގައި ނަމުގައި ކޮމިއުނިޓީ ފެއަރއެއް ބާއްވަނީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ރިންގްރޯޑު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ނޮވެމްބަރުމަހު ނިންމާލެވޭނެ - އެމްޓީސީސީ

މިފަހަރު ރިހާނާ ހައިރާންކޮށްލީ މި ކުއްޖާ

އިންޖީނަށް ދިމާވި މައްސަލަ މިއަދު ހައްލުވާނެ - ސްޓެލްކޯ

ޖައްވީ އުޅަނދު އުދުއްސާލުމުން، ރާއްޖެއިން އިންޑިއާއަށް މަރުޙަބާ ކިޔައިފި

މިމަހުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުމާލެ ބީޗު ހުސްނުކޮށްފިނަމަ، ބީޗުގައި ހުރި ތަންތަން ނަގަނީ

ރ.ވަންދޫ ކުރިން އޮތީ ގެއްލުމުގައި ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި - ޑރ.ޙުސައިން

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 78 79