އަޙްމަދު ރިޟުވާން

4838 ލިޔުން

ހޯރަފުށިން ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް

ޕީޖީ ޝަމީމަށް ޙަމާލާދިން މައްސަލައިގައި އިތުރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޕީސް ކޭބަލް ރާއްޖެއަށް ގުޅާލުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ޝަހީދުންގެ ދުވަސް ހަނދާންކޮށްދެނީ ޤައުމަށްޓަކާ ގުރުބާންވި އަބްޠާލުންގެ ޛިކުރާ

ކޮޅުމަޑުލުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ރައީސް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި

ހުކުރު ޚުޠުބާތައް އިނގިރޭސި ބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށް ބިދޭސީންނަށް ލިބޭނެގޮތް ހަދައިފި

ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ޕްލާސްޓިކް ފެނިފައިވާތީ ޓޮބްލެރޯންގެ ބައެއް ބެޗުތައް ވިއްކުން މަނާކޮށްފި

އެމެރިކާއާއެކު ވިޔަފާރިއާއި އިޤްތިޞާދީ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ފްލެޓާގުޅޭ ކަންކަން މަޑުޖައްސާލަން އެންގި އެންގުމާމެދު މި ހަފްތާގައި ގޮތެއް ނިންމަނީ

އިހަވަންދިއްޕޮޅުގެ މާސްޓަރ ޑިވެލޮޕަރަކަށް މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފްރީ ޒޯން

ގުޅިފަޅު ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން 100 ހެކްޓަރު ބިން ހިއްކައިފި

ބަލިތައް ނައްތާލުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަމަށް ރާއްޖެއިން އެދިއްޖެ

ހޮނިހިރު ދުވަހު ޢާންމުކޮށް ކިޔަވައިދޭން އަންގާފައެއް ނުވާނެ: ތަޢުލީމީ ވުޒާރާ

އުތުރުގެ 4 ރަށެއްގައި ޕޮލިސް ޕޯސްޓު ހުޅުވައި ޚިދުމަތްދޭން ފަށައިފި

5 އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު އޮފީސްތަކުގެ ޓެލެޑްރާމާ މުބާރާތް އަލުން ބާއްވަނީ

ފޯކައިދޫ ކައިރިން ޑިންގީއެއް ބަންޑުންޖަހާލުމާ ގުޅިގެން ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި

އިސްލާމީ ތަޢުލީމަށް ޚާއްޞަ ސްކޫލެއް ހުޅުމާލޭގައި އަޅަނީ

މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައިނޭންޝަލް ސަރވިސަސް އޮތޯރިޓީ އުފައްދަވައިފި

ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކުރުމުގެ އަމާޒާއެކު ފުވައްމުލަކު އެއަރޕޯޓް، ޖެޓް ޖެއްސޭ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރަނީ

މާފުށީ ޖަލުގައި ކަސަބު ގެތުމާބެހޭ ވޯކްޝޮޕެއް ފަށައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 241 242