އަޙްމަދު ރިޟުވާން

1393 ލިޔުން

ވީ.އައި.އޭގެ އައު "އޭރޯޑްރޯމް" ބިލްޑިންގ ހުޅުވައިފި

ވީއައިއޭގެ މޯބައިލް އެޕާއިި، އެމްއޭސީއެލްގެ އައު ވެބްސައިޓު ލޯންޗުކޮށްފި

މެޑިކަލް ކޮލެޖަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރާއި އިކުއިޕްމަންޓް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމް ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ގެނެސްފި

އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން 500 އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަަރުން ދަސްވެނިވެއްޖެ

އެމްޑީޕީއިން ހޯދި ކާމިޔާބީއަށް ރައީސް މަޢުމޫން މަރުހަބާ ކިޔައިފި

ސުޕަރ މެޖޯރިޓީއާއެކުވެސް ކޯލިޝަން ދަމަހައްޓާނަން - ރައީސް ޞާލިޙު

މަޖިލީސް އިންތިޚާބުގެ ހުރިހާކަމެއްވެސް ދިޔައީ ވަރަށް އަމާންކޮށް - އެޗް.އާރ.ސީ.އެމް

އިންތިޚާބުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގައި ނަމޫނާ ދެއްކުމަށް ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް ފުލުހުންނަށް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

އަރިދަފުސް ރޯގާއާއި ޑެންގީހުން ޖެހިގެން 42 ހާހަށްވުރެ ގިނަ ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވޭ - އެޗް.ޕީ.އޭ

ދ. ރިނބުދޫ ބަނދަރު ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިޢުލާންކޮށްފި

ހިލޭ ހެލްތް ސްކްރީންކޮށްދިނުމުގެ ހަރަކާތެއް އޭ.ޑީ.ކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ކުރިއަށްގެންދަނީ

ލަވްލީ ޕްރޮފެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގެ ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

އިންފުލުއެންޒާ ވެކްސިން ޖެހުމަށް އެޗް.ޕީ.އޭއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ދަރިވަރުންގެ ލޯން ސްކީމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދިނުމަށް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަނީ

ޓްރީ ޓޮޕްގައި 100 ވަނައަށް އުފަންވި ކުއްޖާއަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް!

ހުޅުމާލޭ 2 ވަނަ ފިޔަވަހީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު އިފްތިތާޙުކޮށްފި

7 ރަށެއްގެ ގޮނޑުދޮަށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ޑިޒައިންކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިޢުލާންކޮށްފި

ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ގަލަކުން ޖެހި މީހަކު މަރުވި މައްސަލައިގައި 5 ލައްކަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 69 70