އަޙްމަދު ރިޟުވާން

4838 ލިޔުން

ޞައްހަ ނޫންގޮތުގައި ޑޮމެއިން ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ޤާނޫނުގެ ތެރެއަށް ވަނުމަށް ފުރުޞަތެއް ދެނީ

ސްޓޫޑެންޓް ލޯނަށް ޝަރުތު ހަމަވާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ލޯނުދޫކުރުމަށް ރައީސް ނިންމަވައިފި

"ފުށިދިއްގަރުފަޅުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ރައީސް ވިދާޅުވިގޮތަށް ކުރިއަށްދާނެ"

މަޖިލީހަށް އަލަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޤާނޫނުތައް ހުށަހެޅުމަށް އިދާރީގޮތުން މިދަނީ ތައްޔާރުވަމުން: ހީނާ

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ހުރިހާ އިދާރާތަކެއް އެއް ސިސްޓަމަކުން ގުޅާލައިފި

އެވަރެސްޓް އަދި އެމްޑީއެޗް ބްރޭންޑުގެ ބައެއް ހަވާދު ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ވިއްކުން މަނާކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ޒަކާތު ހައުސް އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކުވައިތާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި

ލ. ގާދޫގައި ތަރައްޤީކުރާ މެރިޓައިމް ހަބް މަޝްރޫޢުގެ ސަަރވޭގެ މަސައްކަތްތައް ފަށައިފި

އަހާ: ވަޒީރުންގެ ދެވަނަ ފޯރަމް އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވަނީ

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކޮށް ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރެއްވި ބައެއް ކެންޑިޑޭޓުން ޕީއެންސީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

ދިވެހީންގެ މެދުގައި ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒަށް އޮތް އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން ހާމަވެއްޖެ: ޤާސިމް

މަޖިލިސް އިންތިޚާބު: ސެކިއުރިޓީ އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން 3 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާދަމާގެ ވޯޓަކީ ޤައުމުގެ މިނިވަންކަން ޔަޤީންކޮށްދީ ތަރައްޤީއަށް ދެވޭ ވޯޓަކަށް ހައްދަވައިދެއްވާ: ރައީސް

ވީއައިއޭގެ އައު ޓަރމިނަލް ސެޕްޓެމްބަރަށް ނިންމޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެބައޮތް: ސަޢީދު

ހުއްޓިފައި އޮތް ހޯރަފުށީ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށައިފި

ބޭނުންވަނީ ނަތީޖާ ނެރެން، އެކަމަށް އެއްވެސް ވަގުތެއް ބޭކާރެއް ނުކުރާނަން: ރައީސް

މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި މިފަހަރު ޢީދު ނަމާދު ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި 4 މައިދާނެއްގައި

500 އަށްވުރެ ގިނަ މަޝްރޫޢުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ކުރިއަށް އެބަދޭ: ރައީސް

ދުނިޔޭގެ މަޤުބޫލު ބަންކަރިން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ވިޓޯލް ބަންކާސްގެ މެޕުގައި ރާއްޖެ

ސޫރިޔާގައި ހުންނަ އީރާނުގެ އެމްބަސީއަށް ދިން ނުރައްކާތެރި ޙަމަލާ ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުށްވެރިކޮށްފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 241 242