އަޙްމަދު ރިޟުވާން

2131 ލިޔުން

ވިވެކް ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ދެވަނަ ފިލްމް އިޢުލާންކޮށް، އައު ތަރިންނަށް ފުރުޞަތުދެނީ

ބޮޑު ހިސާބުގަނޑަކަށްފަހު "ޝަކުންތަލާ ދޭވީ" ޕްރިމިއަރ ކުރާ ތާރީޚު ވިދްޔާ ހާމަކޮށްފި

ހޯރަފުށީގައި ބިއްލޫރި ފުޅީގައި ފެން ބަންދުކުރާ ޕްލާންޓެެއް ތަރައްޤީކުރަން ފެނަކައާއި ހަވާލުކޮށްފި

ސުޝާންތުގެ ހަށިގަނޑުން ވިހަ މާއްދާއެއް ފެނިފައެއްނުވޭ

1

އަބީޝެކްގެ ފުރަތަމަ ވެބް ސީރީޒް ޓްރެއިލަރ ގިނަބަޔަކަށް ކަމުދިޔަ

ރިތޭޝްއާއި ޖެނީލިއާ ގުނަވަންތައް ހަދިޔާކުރަން ނިންމައިފި

ކޭ-ޕޮޕް : ބްލެކްޕިންކްއަށް ބީޓީއެސް ފަހަތަށް ޖައްސާލެވިދާނެތަ؟

އިތުރު ދިވެހިންނަށް ބޭސްފަރުވާއަށް އިންޑިއާއަށް ދެވޭނެކަމުގެ ޔަޤީކަންދީފި

40 އަހަރަށްފަހު ފޯކައިދޫ ސްކޫލުގެ ޔުނިފޯމް ހުދާއި ފެއްސަށް

ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީއަށް ނުކުތުމަކީ ޙަޔާތުގައި އެޅުނު އެންމެ މުހިންމު ފިޔަވަޅު - ކަރީނާ

ކައިޒީންގެ ގިވްއަވޭއާއެކު ގިނަ ބައެއްގެ ތަޢުރީފް

ދުވާފަރު މަގުހެދުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ސާމާނު އެރަށަށް ގެންގޮސްފި

ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލައިގައި ފުލުހުން އަމަލުކުރިގޮތް ފުލުހުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑާޑް ކޮމާންޑުން ބަލަންފަށައިފި

ހަނިމާދޫ މަގުތައް، މިހާރު ކުރަމުން އަންނަނީ އެންމެ ފަހު މަސައްކަތްތައް

ހުނަރުވެރި ފަންނާނުންނަށް އަބަދުވެސް ޖާގަދޭނަން - އަނުޝްކާ

ބޮލީވުޑްގެ 7 ފިލްމެއް ޑިޒްނީ ޕްލަސް ހޮޓްސްޓަރއަށް

ކޯވިޑް-19 : މިހާލަތުގައިވެސް އަމިއްލަ ނަފްސާމެދު އަޅާލުން ކުޑަކޮށްގެން ނުވާނެ

ކެލާ ބަނދަރުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތްތައް ފަށައިފި

ޑިޒްނީގެ "މުލާން" ސްކީނަށް އަންނާނީ އޯގަސްޓް 21 ގައި

ބައިސްކަލުގައި ބަައްޕަ ގޮވައިގެން ދިގު ދަތުރެއްކުރި ޖޯތީއަށް ފަރަޙްޚާންގެ އެހީ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 106 107