އަޙްމަދު ރިޟުވާން

1390 ލިޔުން

ބަނދަރުތަކުގެ ޞިއްޚީ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ޤަވާއިދަށް ޖޫން މަހު ޢަމަލުކުރަން ފަށަނީ

މިއަދަކީ ދުންފަތަށް އަލްވަދާޢު ކިޔާ ދުވަހަކަށް ހަދަމާ - ރައީސް

މޫސުން ގޯސް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތަކަށް ނޫނީ ކަނޑު މައްޗަށް ނުނިކުމޭ

ދިވެހި އައު ލަފްޒުތައް ހަދާއިރު އާއްމުންގެ ޚިޔާލު މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ހޯދަންޖެހޭ - މިނިސްޓަރ ޔުމްނާ

ވީ.އައި.އޭގެ ވެސްޓް އޭޕްރަންގެ ފުރަތަމަ ބައިގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ރިޕޯޓްފޯމު ހަވާލުކޮށް، ފުރަތަމަ ޓާރމުގެ ކިޔެވުން ނިންމާލައިފި

11 އެމްބިއުލާންސާއި 61 ރަށެއްގައި ޖިމް ހެދުމަށް އިންޑިއާއިން ހިލޭ އެހީ

ގަރާޖްތަކާއި ވޯކްޝޮޕްތައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ބަލަނީ

ހޮނިހިރު ދުވަހުވެސް ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނާނެ

ދަރަވަންދޫ ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އިހަވަންދޫގައި އިމަރޖެންސީ މެޑިކަލް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އިންޑިއާގެ ހިލޭ އެހީ

މޫސުން ގޯސްވެ، ފ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ގއ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ޔެލޯ އެލަރޓް ނެރެފި

200 އަށްވުރެ ގިނަ ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުން ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށްފި

ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މާލޭސިޓީން އެކަނިވެސް 2.3 މިލިއަނަށް ވުރެގިނަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން 55 ކޯހަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ތ. އަތޮޅުން ގދ. އަތޮޅަށް ޔެލޯ އެލަރޓް

ކ. ހުރާއިން ދޫކުރާ ގޯއްޗަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތައް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަނީ

4 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓާ ޖެހި ސްޓިކާގެ އަދަދު 700 ވުރެ މަތީގައި

ގަމުން ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓަށް ރުއްބަރުކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލުން ހުއްދަ ދީގެން - ކަސްޓަމްސް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 69 70