އަޙްމަދު ރިޟުވާން

1390 ލިޔުން

ގުދުރަތީ ކާރިސާތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް ދުރާލާ ފިޔަވަޅު އެޅުން މުހިއްމު - އެން.ޑީ.އެމް.އޭ

މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ތަފާތު ކަންކަމުގައި ޞިއްޚީ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުން މުހިއްމު - އަމީން

މުސްލިމުންނަށް އިޙްތިރާމު ކުރުމުގެގޮތުން ޣައިރު މުސްލިމަކު "ރޯދައަށް"!

އައްޑޫ ސިޓީގައި 24 ގަޑިއިރު ވިޔަފާރިކުރެވޭނެ ސަރަހައްދުތައް ކަނޑައަޅައިފި

ތިލަފުށީގައި ކުނިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ޞިއްޚީ ދާއިރާއިން ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ކިއުބާއާއެކު ސޮއިކޮށްފި

ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަމީން، ސްޕެއިންގެ ރާނީއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 1.6 މިލިއަނަށް ވުރެގިނަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

އުކުޅަހުގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގެ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރެއް އެޅުމަށް އިންޑިއާއިން ހިލޭ އެހީ ދީފި

މާލޭގެ ފެންބޮޑުވެފައިވާ މަގުތަކުން ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް ސިފައިން ފަށައިފި

ކުރިއަށް 24 ގަޑިއިރުވެސް ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބަޔަކަށް ވިއްސާރަކުރާނެ

ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ދުރާލާ އެޅުން މުހިއްމު - ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ

"ދިވެހިންގެ ތަރިކަ" ހޭޝްޓެގާއެކު އާޘާރުތަކަށް އޮތް ލޯބި ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް!

ފޮނަދޫއަށް އެރި ނަގޫރޯޅީގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބުނު 6 ގެއަކުން މީހުން ބަދަލުކޮށްފި

ލ. ފޮނަދޫއަށް ނަގޫރޯޅިއެއް އަރައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ

ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވަޢުދު ފުއްދުމުގައި ޞިއްޙީ ދާއިރާ، ވަރަށް ކާމިޔާބު!

މިސްކިތްތަކަށް އެހީވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން މާދަމާ ޚާއްޞަ ހަރަކާތެއް ބާއްވަނީ

ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ބޭނުމަށް 15 އެމްބިއުލާންސް ހޯދަނީ

އެސް.ޓީ.އޯ ސުޕަރމާޓުން ޑިސްޕޮސިބަލް ޕްލާސްޓިކް ވިއްކުން ހުއްޓާލަނީ

ރަމަޟާންމަހަށް ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓު ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 69 70