އަޙްމަދު ރިޟުވާން

2131 ލިޔުން

ނެޓްފިލްކްސްގެ އެންމެ ކުރީގައި "ބުލްބުލް"

ކޯވިޑް-19 : ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ ބައެއް މުހިއްމު މަސައްކަތްތައް ކުރުކޮށް!

ކަސޯޓީގައި ބަޖާޖުގެ ރޯލުން ދެން ފެންނާނީ ކަރަން ޕަޓޭލް

ދޮގު ތުހުމަތެއް ކުރި ދެއަންހެނެއްގެ އަތުން 20މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަން ޖަސްޓިން ބީބާރ ކޯޓަށް

ކޯވިޑް-19 : މާލީ ޚަރަދުތައް ދެކޮޅުޖެއްސުމަށް ގިނަ ބަޔަކަށް އުނދަގޫވި - ސާވޭ

"ބޫލް ބުލައްޔާ-2"ގެ ޝޫޓިންގ އޯގަސްޓްމަހު އަލުން ފަށަނީ

ނިއުމާގެ މެސެޖް - "ހިތްވަރު އެލުވާ ނުލާ ނަފްސުދެކެ ލޯބިވޭ"

1

ޅ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނަށާއި ޓީޗަރުންނަށް ޕީޓީއޭއިން މާސްކު ފަހައިދެނީ

ވޭވަށު ބަނދަރުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު އެރަށަށް ގެންގޮސްފި

1

މަޑުއްވަރީ ބަނދަރުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތްތައް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

ކޭކު އަޅަން ފެށީ އަޖުމަބަލަން، މިހާރު ބޭނުން ވަނީ ފިހާރައެއް ހުޅުވަން!

135 ޤައުމަކަށް 140 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ޕީ.ޕީ.އީ ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯއިން ފޮނުވަނީ

24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ރިޕޯޓްކުރި ކޭސްތަކުގެ ޢަދަދު އަނެއްކާވެސް މައްޗަށް

ކޯވިޑް-19އާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބަރޯސާވީ އެޗް.ޕީ.އޭއަށް

ކޯވިޑް-19 : "މަންމައާއި ބައްޕައާއި އަހަރެންވެސް ޕޮޒިޓިވް"

އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ރަކީދޫ އާއި ވަންދޫގެ ބަނދަރު މަސައްކަތް ފަށައިފި

ޑިޒައިން ފޮތިން ފަހާފައި ހުންނަ މާސްކް ސްކޫލުތަކުގައި ބޭނުމެއްނުކުރެވޭނެ

1

"ނެގެޓިވިޓީ"އާއި ދުރަށްކަމަށްބުނެ ސޮނާކްޝީ އޭނާގެ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓް ޑިއެކްޓިވޭޓްކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 : 18 ޖޫން - އެންމެ ގިނަ މީހުންނަށް ބަލިޖެހުނު ދުވަސް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 106 107