އަޙްމަދު ރިޟުވާން

1510 ލިޔުން

މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިޤްރާރެއްގައި ރާއްޖެއިން ސޮއިކޮށްފި

"އެހެނަސް" ގެ ފުރަތަމަ 5 އެޕިސޯޑް އޮލިމްޕަހުގައި އަޅުވަނީ

"ވަން ސްޓޮޕް އެޑްމިޝަން" މަތީ ތަޢުލީމަށް ކިޔަވަން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް ފަހި ފުރުޞަތެއް

25 ޤައުމަކަށް ކަނޑައެޅި ނޮން-ރެސިޑެންޓް ސަފީރުންނަށް މަޖިލީހުން ރުހުން ދީފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަމާއި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދޭނަން - ރައީސް

މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތުގެ ދެކުނު ކޮޓަރިކޮޅު މަރާމާތުކުރަނީ

ބާ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން 12 ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާފައިވޭ

އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓީޗާރސް ކޮންފަރެންސް މިއަހަރު އައްޑޫ ސިޓީގައި

ފޮނަދުއާއި ގަމުގެ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ ހާލަތު މިނިސްޓަރ ޢާތިފާ ބައްލަވާލައްވައިފި

ރ. އަލިފުށީ ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރަން ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފި

އިޖްތިމާޢީ ކަންކަންވެސް ތިމާވެއްޓާ ރަށްޓެހި ހަރަކާތްތަކަށް ހަދަންޖެހޭ - ފަޒްނާ

އައު ޓަރމިނަލްގެ މަސައްކަތް މިމަހު 27 ގައި ފަށަނީ

ސީލައިފް މައްސަލާގައި ބަދަލު ދިނުމާމެދު ދަނީ މަޝްވަރާ ކުރަމުން - ރައީސް ޞާލިޙު

އެމްއޭސީއެލްގެ އޮނިގަނޑަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން - ރައީސް

ސީޒަންގެ "ސޯލް" ސާކް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި ޕްރިމިއަރކޮށްފި

ބްރިޖްގެ މަޝްރޫއުގައި ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންދީފައިވާތީ ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ 8 ލައްކަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

11 އެމްބިއުލާންސް ހޯދަން އިޢުލާންކޮށްފި

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ އުޞޫލަށް ބަދަލުތަކެއް

ކޮޅުފުށީގައި 100 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ހޯރަފުށީ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް މިމަހު ނިމޭނެ - އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 75 76