އަޙްމަދު ރިޟުވާން

4838 ލިޔުން

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ބިނާކުރާ އެއް މިސްކިތް ރަމަޟާންމަހަށް ނިމޭނެ: ޝަހީމް

އިމާމުން ތަމްރީންކުރުމުގެ ފުރަތަމަ ބުރު ގއ. އަތޮޅުގައި، އަންނަމަހު ފަށަނީ

އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރާއި ޚާރިޖީ ވަޒީރު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އޭޑީބީއާއި އޭއައިއައިބީގެ އެހީގައި ތިލަފުށީގައި ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީގެ ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް ހުޅުވާލި މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

19 ވަނަ ނާމް ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޔުގަންޑާއަށް ވަޑައިގެންފި

ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލެވޭ މީހުންގެ ލިސްޓު އާންމުކޮށްފި

ބޭނުންވަނީ ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުން އުޅޭހިތުން އުޅޭ ސިޓީއަކަށް މާލެސިޓީ ހަދައިދިނުން: އާޒިމް

ތޫނު ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން ބިރުދައްކައި ފޭރުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ޗައިނާގެ ބޮޑުފާރު ހިމެނޭ ސަރަޙައްދަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒުގެ ދެކަނބަލުންނަށް ޗައިނާގެ ރައީސް ރަސްމީކޮށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

އަމީނީމަގު ފަހު 2 ސެގްމަންޓުން ބައެއް މާދަމާ ހުޅުވާލަނީ، އެއްކޮށް ހުޅުވާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު

އެކެޑަމިކް ކަލަންޑަރަށް ބަދަލުތަކެއް، ދިރާސީ އައު އަހަރު ފަށާނީ މެއި 26 ގައި

ސިނަމާލޭ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތްކުރި ޗައިނާ ކުންފުނީގެ އިސް އޮފިޝަލުން ރައީސްގެ އަރިހަށް

އިންޑިއާ ސަފީރު ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އެބްސެޑަރ އެޓް ލާޖް ޑރ. ޢަލީ ނަޞީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރާއްޖޭގައި ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކެއް އުފެއްދުމާމެދު ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މަޝްވަރާކުރައްވަނީ

އިޖުތިމާޢީ އަދި ޢާއިލީ ތަރައްޤީއާބެހޭ ވުޒާރާގެ ކޯލް ސެންޓަރ ތަޢާރަފުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ކްރިއޭޓިވް އިކޮނޮމީއެއް ބިނާކުރުމަށް ރައީސް ނިންމަވައިފި

ރާއްޖޭގެ 3 ސަރަޙައްދެއްގައި ރިހެބިލިޓޭޝަން ފަރުވާ ދިނުމަށް މަރުކަޒު ޤާއިމްކުރުމަށް ނިންމަވަައިފި

މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގެ ސަލާމަތާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ބިލު ތަސްދީގުކުރައްވައިފި

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 241 242