އަޙްމަދު ރިޟުވާން

1510 ލިޔުން

މުއާގެ "ލީނާ" އަންނަމަހު 23 ގައި ސްކްރީނަށް

ޕާޓްނަރޝިޕް ފޯރަމުގައި ދުނިޔޭގެ 35 ޤައުމަކުން 130 އަށްވުރެ ގިނަ މަންދޫބުން ބައިވެރިވާނެ

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ ހުރިހާ ކްލާސްރޫމެއް އޭސީކޮށްފި

"ބަވަތި - ޖައިޝާ އަންގަނީ މިފަހަރު ސަލާމަތެއް ނެތްކަމަށް"

ކަނޑުވެށީގެ ދިރުންތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ހަރުދަނާ އުޞޫލުތަކެއް އެކުލަވާލާނަން - މިނިސްޓަރ ޒަހާ

ތަރައްޤީކުރުމަށްކަމަށްބުނެ ރަށްރަށުގެ ފެހިކަން ނަގާލުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެކަމެއް ނޫން - އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރ

ގަސްވިއްކާ ނާސަރީތައް ރަޖިސްޓްރީކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަދަނީ

މަގުތައް ރަނގަޅުކުރާއިރު ފުރަތަމަ ހައްލުކުރާނީ ހޮޅީގެ މައްސަލަ - މޭޔަރ ސިފާ

ރޭ ރޭ - "މާމުއި"ގެ ރަހަ ގަދަކޮށްލައިފި

ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ޙަދީޘް ޢިލްމު ފުޅާކުރުރުމަށް މިދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން - އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ

ޖުމުލަ 59 މުދައްރިސަކު، ޤުރުއާން މުދައްރިސުކަމުގެ ޑިގްރީ ޙާޞިލުކޮށްފި

އެއްދަންފަޅިއަށް ކިޔަވައިދޭން ފަށަނީ 8 ޖަހާއިރު

އަލިފާނުގެ ޙާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ހާނިކައެއް ނުވޭ - އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް

އެއަރޕޯޓާއި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް އިންޑިއާއަށްދޭކަށް ނިންމާފައެއްނުވޭ - ތަރުޖަމާނު

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ޑެންގީގެ 2400 އަށްވުރެ ގިނަ ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފި

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ އާ ޕީއެސްއަކަށް އަޙްމަދު ޢަލީ

"ދަޢުވަތު - ބިރުން ފިއްކަނޑައިގެންދާވަރުވޭ"

މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ޔޫތް ލީޑާރސް ފޯރަމް މާދަމާރޭ

ޕަމްޕް ސްޓޭޝަން ނުނެގި ލަސްވީ، ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން އޭރު ކަން ކުރިގޮތުން - ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ

"ފްރޯޒެން 2" ގެ އޮފިޝަލް ޓްރެއިލަރއިިންވެސް ހައިރާންކަން

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 75 76