އަޙްމަދު ރިޟުވާން

1390 ލިޔުން

އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީގެ ޚިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ތަޢާރަފުކޮށްފި

ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުގައި ޖަމިއްޔާތަކުގެ ބައިވެރިވުން ހޯދަނީ

ޓީވީއެމްގެ އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގައި ރައީސް ޞާލިޙު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

އިމާރާތްކުރުމުގެ ސިނާއަތުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ޤަވާއިދުތަކެއް އެކުލަވާލައިފި

ޓީވީއެމްއަށް 41 އަހަރު - ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި އަދިވެސް ކުރިއަށް

މޫސުމީ ބަދަލުތަކުން ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ފަހަތަށް ނުޖެހޭނަން

17 ރަށެއްގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ޑިޒައިންކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

އައްޑޫ ސިޓީ ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ޑިޒައިން މަސައްކަތްކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ 2 މަޝްރޫޢެއް އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްފި

ހިލޭބެހި ހެލްމެޓްގެ ސައިޒު ދިމާނުވާ މީހުންނަށް ހެލްމެޓް ބަދަލުކޮށްދިނުން، ހޮނިހިރު ދުވަހު

ކަނޑުމަތީގެ ޙާދިސާތައް މަދުކުރުމަށް ވޯޓަރ ސޭފްޓީ ޕޮރޮގްރާމެއް ހިންގަނީ

ރާއްޖޭގެ ސަޤާފީ ތަރިކައިގެ ވަގުތީ ލިސްޓުގައި 462 ތަނެއް ހިމަނައިފި

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ފެނުގެ ޗެމްޕިއަނުންނަށް ވާންޖެހޭ - އާޒިމް

ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދޭނަން - ނާއިބު ރައީސް

އައްޑޫއަށް ދިމާވެފައިވާ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން - ފެނަކަ

ހެލްތް ޕްރޮމޯޝަން އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑެއް ރައީސް އެކުލަވާލައްވައިފި

ކަރަންޓުގެ އަގު ވަރަށް އަވަހަށް ހެޔޮކުރާނަން - ރައީސް ޞާލިޙު

ފެނަށްކުރާ ހޭދަ ކުޑަކުރުމުގައި މާމެންދޫ މިއީ ނަމޫނާ ރަށެއް!

އިންސާނުންގެ ގުނަވަންތައް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި ބޭރުކުރެވޭނެ އުސޫލެއް ކަނޑައަޅައިފި

ކްރައިސްޗާޗްގެ ޙާދިސާއަށްފަހު ނިއުޒިލޭންޑް - ޢިބުރަތުން ފުރިފައި

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 69 70