އަޙްމަދު ރިޟުވާން

2131 ލިޔުން

އައު ޕަސެންޖަރ ޓަރމިނަލްގެ މަސައްކަތް 2022 ވަނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭ ނިންމާލެވޭނެ: އެމް.އޭ.ސީ.އެލް

މުޒާހަރާކުރި ބިދޭސީން އެމީހުންގެ ޤައުމުތަކަށް ފޮނުވާލައިފި

އޭޝިއަން ކޮލެޖް އޮފް ޖާރނަލިޒަމްގެ ސްކޮލާރޝިޕް ފުރުޞަތު ރާއްޖެއަށް!

ކޯވިޑް-19 : ޔުނިވަރސަލްގެ ފަރާތުން 20،000 އަށްވުރެ ގިނަ ޓެސްޓް ކިޓް ހަދިޔާކޮށްފި

ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމަށް 77 އަހަރު - ނޫސްވެރިންގެ ޤުރުބާނީގެ އަގުވެސް ވަޒަންކުރަންޖެހޭ!

އަމިއްލަ ވެންޓިލޭޓަރެއް އުފެއްދި ޒުވާނާއަށް ފެނަކައިން ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުދީފި

ކޯވިޑް-19 : ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީއަށް ބޭނުންވާ އިކުއިޕްމަންޓްތައް އިންސްޓޯލްކޮށްފި

ޕްރައިވެޓް ޖެޓްތައް ޕާކުކުރެވޭނެ ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލަނީ

މެލޭޝިޔާގެ ލިންބަގް ހޯލްޑިންގްސްއިން ރާއްޖެއަށް 1،000 ޕީ.ޕީ.އީ ކިޓް ހަދިޔާކޮށްފި

ނ. ހެނބަދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ސެޕްޓެމްބަރުމަހަށް ނިންމާލެވޭނެ - އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ

ކޯވިޑް-19 : ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ޤައުމުތަކުގެ އެހީ ރާއްޖެއަށް އިންތިހާއަށް ބޭނުން: ރައީސް

މި ޙާލަތުގައި ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް މައުލޫމާތު އިންޓަރޕޯލަށް

ކޯވިޑް-19 : ބިދޭސީންނަށް އެހީވުމަށް ހުޅުވާލި ފަންޑަށް 1.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

ތިލަފުށީގައި ހަމަނުޖެހުމެއް ހިނގާ 100 އަށްވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން ހައްޔަރުކޮށްފި

އަހަރެންގެ ދަތުރުގެ ބައިވެރިއަކީ "ހިޔަލަ"

ކޯވިޑް-19 : ފަރުވާދެމުންދިޔަ ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެ

ބޭރުގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް އާސަންދައިން 2.9 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީ

ކޯވިޑް-19 : ކޮންމެހެން ބޭސްފަރުވާއަށް ބޭރަށްދާންޖެހޭ 33 މީހަކު ފޮނުވޭތޯ މިދަނީ ބަލަމުން: އާސަންދަ

ކުޑަކުދިންނާއި ޒުވާނުން ދުންފަތާއި ދުރުކުރުމަށް ކޮންމެ މީހަކުވެސް ފަރުދީޒިންމާ އަދާކުރަންޖެހޭ: މިނިސްޓަރ އަމީން

ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުން ހުއްޓާލަން އަޒުމް ކަނޑައަޅަމާތޯ؟

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 106 107