އަޙްމަދު ރިޟުވާން

1390 ލިޔުން

މޫދާއި ފަރުތަކަށް ޕްލާސްޓިކް އެޅުން ހުއްޓަންޖެހޭ - އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރ

ބަނދަރުތަކުގައި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ޤަވާޢިދެއް އެކުލަވާލައިފި

ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ބޭނުންކުރުން މަދުކުރުމުގެ ޤައުމީ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި

މިިދިޔަ މަހުވެސް އެންމެ ގިނައިން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލަ

ލ. ފޮނަދޫގެ 50 ގެއަކަށް ޔޫޓިލިޓީގެ ޚިދުމަތް ގުޅައިދިނުމަށް ފެނަކަ ކޯރޕަރޭޝަނާއި ހަވާލުކޮށްފި

ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ބިލަށް އާއްމުންގެ ހިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

މާލޭގެ މަގުތަކުގެ ޓްރެފިކް ނިޝާންތައް އާކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށައިފި

އާސަންދަ ކުންފުނީގެ އައު ވެބްސައިޓު ލޯންޗުކޮށްފި

ވޯޓަރސް ލިސްޓުގައި ހުރި އިދާރީ ކަންކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ކެނޑިޑޭޓުންގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ބަންދުކޮށްފި

ވިލިނގިލީގައި ހުމާއި ރޯގާ ފެތުރެމުންދާތީ ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން މެދުކަނޑާލައިފި

ގާޑިޔާގެ ވިޔަފާރިކުރެވޭނެ މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައަޅަނީ

ފަރެސްމާތޮޑާގެ އެއަރޕޯޓު މިއަހަރު ތެރޭގައި ނިންމަނީ

ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް އިންޑިއާއިން އަބަދުވެސް އެހީވާނަން - ސުޝްމާ ސުވަަރާޖު

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތަކާއި، ހިލައާއި ހިލަވެލީގެ ކޯޓާ އިތުރުކުރުމަށް އިންޑިއާއިން ނިންމައިފި

އެންމެ ބޮޑެތި މަތިންދާބޯޓު ޖެއްސޭ ފެންވަރަށް މާފަރު އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރަނީ

މާލޭ މަގުތަކުގައި ހުރި ޑީވޯޓަރިންގ ހޮޅިތައް ނެގުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމައިފި

އާރޓިފިޝަލް ބީޗު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކުރަނީ

މާލޭ ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރުން މިރޭ

މާލޭގެ ގެއެއްގެ 6 ވަނަ ބުރިން ވެއްޓި 97 އަހަރުގެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 69 70