އަޙްމަދު ރިޟުވާން

2131 ލިޔުން

ކޯވިޑް-19 : އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީން 3 ރަށެއްގައި އާއްމު ޚިދުމަތްތައް އަލުން ދޭން ފަށައިފި

ކޯވިޑް-19 : ރާއްޖޭގައި ބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ ޢަދަދު 406 އަކަށް އަރައިފި

ކޯވިޑް-19 : ބޭރުގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް އެންސްޕާއިން 8 ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް ހަފްތާއަކު 3 ދުވަހު ހުޅުވަން ނިންމައިފި

ކޯވިޑް-19 : ފަރުވާއެއް ހޯދިއްޖެނަމަ ހުރިހާ ޤައުމަކަށް ހަމަހަމަކަމާއެކު ލިބެންވާނެ - މިނިސްޓަރ އަމީން

ރޭ ޕޮޒިޓިވް މީހުންގެ ތެރޭގައި 7 މަހުގެ ކުއްޖެއް

އަތޮޅުތަކަށް މުދާ ސަޕްލައިކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ކައުންސިލްތަކުން ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދިއްޖެ

ކޯވިޑް-19 : ރާއްޖެއިން އިތުރު 34 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19 : ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ އެކުންފުންޏެއްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެކަނި

އަތުގެ ބަދަލުގައި ލިފްޓް އޮޕަރޭޓްކުރަންޖެހޭނީ ފައިން

އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބަހުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

އަކްޝޭގެ "ލަކްސްމީ ބޮމްބް" ޑިޖިޓަލް ޕްލެޓްފޯމެއްގައި ރިލީޒްކުރަނީ

ކޯވިޑް-19 : ފުރަބަންދުގެ އުސޫލާ ޚިލާފުވެގެން ޖޫރިމަނާކުރި މީހުންގެ ޢަދަދު 5600 އަށްވުރެ މައްޗަށް

ޑާކްރެއިންގެ "ނޮވެމްބަރ" ރިލީޒްކުރުން އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި

ފައިޒާންގެ "އޯ ވަޒަން" ކަވަރއިން ހިތްތަކަށް ފިނިކަން

ނިއުޔޯކް ޓައިމްސްގެ ކަވަރ ޕޭޖު ކޯވިޑްގައިި މަރުވި 1000 މީހެއްގެ ނަމުން ފުރާލައިފި

ސަލްމާންގެ ރީތިވާ ސާމާނަށް ޚާއްސަ ބްރޭންޑް "ފްރެޝް" ލޯންޗުކޮށްފި

ކިރަން ކުމާރު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

މިފަހަރުގެ ޢީދު - ކޮންމެ ގެއަކަށް ވަކިން

"ކްރިޝް-4"ގައި ޖާދޫ އަލުން އަނބުރާ ދުނިޔެއަށް ގެންނަނީ

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 106 107