ޝަހުޒާ މުޙައްމަދު

53 ލިޔުން

މިއީ ޙައްޖުގެ އިންތިޒާމުތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ފަހަރު: ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން

އާސަހަރާ ނިންމާ ބޭނުންކުރަން ފެށޭނީ އޮގަސްޓު މަހު: މޭޔަރު

ސިފައިންގެ ފަރާތުން ބޮޑު އެހީއެއް ހަދިޔާކުރީ ރައީސްގެ ގޮވާލެއްވުމަށް އިޖާބަ ދެއްވުމުގެ ގޮތުން: ޣައްސާން

ފަލަސްޠީނު މައްސަލައަށް އެންމެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދެއްވީ ރައީސް މުއިއްޒު: ޢަބްދުއްރަޙީމް

"ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތައް އިތުރުވަނީ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި ހުންނަގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވެ ނޫޅޭތީ"

މެއި މަހު މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް ދަށަށް

ކުދި ޤައުމުތަކުގެ ޙައްގުގައި ރާއްޖެއިންކުރާ މަސައްކަތް ޤައުމުތަކުން ނަމޫނާއަކަށް ބަލަން ބޭނުންވޭ: ޝިޔާން

އަސްކަރީ އެއްބާރުލުމުގެ ނަމުގައި ބޭރުގެ ސިފައިން ޤާއިމްވެ ތިބެގެން ނުވާނެ: ޣައްސާން

ޙައްޖުވެރިންގެ ދަތުރުގެ ކަންކަން ދަނީ ވަރަށް އަމާންކަމާއި އޮމާންކަމާއެކު: ޝަކީލް

އިދާރީ ދާއިރާތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ވަޒީރު

އަންނަ މަހުގެ 2ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލަނީ

ފުރަތަމަ ބެޗުގެ ބުޅާތައް ކެޓް ޝެލްޓަރއަށް ގެންދިއުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

ވިއްސާރައިގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް އެކިވަރުގެ ގެއްލުން ލިބިފައިވޭ: އެންޑީއެމްއޭ

މުޖުތަމައު ބާރުވެރިކުރުމަށް ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކަށް މާލީ އެހީ ދެނީ

ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުން ބަލާ ފަރާތްތަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސްކީމްތަކުގައި ޕޮއިންޓް ލިބޭ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލަނީ

ގުޅިފަޅު ބިން ހިއްކުން ހުއްޓުވަން ހައިކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފި

މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ވެމްކޯއިން ނަގާ ގޭޓްފީ ކުޑަކޮށްފި

"ވަކި ވަރަކަށްވުރެ ގިނައިން ޑޮލަރު ބޭރަށް ގެންދާނަމަ ހޯދިގޮތް ބުނެދޭން ޖެހޭނެ"

އާއިލާތަކުގެ ހާލު ބެލުމަށް "ހާލު ކިހިނެތް؟" ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

ގޮންޖެހުންތަކާއި އެކުވެސް މަންމައިން ކުރާ ހިތްވަރަށް ސާބަސް!

« 1 2 3