ޝަހުޒާ މުޙައްމަދު

65 ލިޔުން

ޙައްޖުވެރިންގެ ދަތުރުގެ ކަންކަން ދަނީ ވަރަށް އަމާންކަމާއި އޮމާންކަމާއެކު: ޝަކީލް

އިދާރީ ދާއިރާތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ވަޒީރު

އަންނަ މަހުގެ 2ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލަނީ

ފުރަތަމަ ބެޗުގެ ބުޅާތައް ކެޓް ޝެލްޓަރއަށް ގެންދިއުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

ވިއްސާރައިގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް އެކިވަރުގެ ގެއްލުން ލިބިފައިވޭ: އެންޑީއެމްއޭ

މުޖުތަމައު ބާރުވެރިކުރުމަށް ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކަށް މާލީ އެހީ ދެނީ

ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުން ބަލާ ފަރާތްތަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސްކީމްތަކުގައި ޕޮއިންޓް ލިބޭ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލަނީ

ގުޅިފަޅު ބިން ހިއްކުން ހުއްޓުވަން ހައިކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފި

މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ވެމްކޯއިން ނަގާ ގޭޓްފީ ކުޑަކޮށްފި

"ވަކި ވަރަކަށްވުރެ ގިނައިން ޑޮލަރު ބޭރަށް ގެންދާނަމަ ހޯދިގޮތް ބުނެދޭން ޖެހޭނެ"

އާއިލާތަކުގެ ހާލު ބެލުމަށް "ހާލު ކިހިނެތް؟" ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

ގޮންޖެހުންތަކާއި އެކުވެސް މަންމައިން ކުރާ ހިތްވަރަށް ސާބަސް!

ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ތަރައްޤީގައި އިންޑިއާގެ ދައުރު ބޮޑު: ޒަމީރު

އެއާޕޯޓް ޓެކްސީ ކިއުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިފި

"އޮޕަރޭޝަން ކުރަނގި" ފުރަތަމަ ރަށުންވެސް 164 ބިދޭސީންގެ މަޢުލޫމާތު ނަގައިފި

ފެހުމާއި ފެޝަން ޑިޒައިންކުރުމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ބީސީސީން ހާއްސަ ބައްދަލުވުމެއް

ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ މުވައްސަސާތަކަށް ޚާއްސަ ތަމްރީނެއް ފަށައިފި

"މޯލްޑިވްސް ވޭވް" އިން ވެހިކަލް ގެންނަން ކަމަށްބުނެ އިތުރު ބައެއްގެ އަތުން ފައިސާނެގިތޯ ބަލަނީ

ޑައިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ކޮމްޕްރެޝަރ ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ ޚާއްސަ ތަމްރީނެއް ފަށައިފި

އެންމެ އުފާވެރި ރަށްރަށް ފާހަގަކޮށް އެވޯޑު ދެނީ

1 2 3 4