ޝަހުޒާ މުޙައްމަދު

65 ލިޔުން

މަސައްކަތްތެރިންނަށް ހައްޤުވާ މުސާރަ ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމަށް އެމްޓީއޭއިން ގޮވާލައިފި

ސަރުކާރު ބަންދު ނަމަވެސް ޕާސްޕޯޓުގެ ޚިދުމަތް މިއަދު ލިބޭނެ

ހުރިހާ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ޑައިލިސިސްގެ ހިދުމަތް މިއަހަރު ފަށަނީ

"މިމަހު ކަރަންޓް ބިލުތައް ބޮޑުވީކީ ރާއްޖޭގައި އެކަންޏެއް ނޫން"

މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާއަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި މެންބަރު އޮފީހެއް ހުޅުވާ ވަޒީފާ ދެނީ

ޕީއެންސީގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމަށް ލ. އަތޮޅުގައި ބޮޑު ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފި

ގަމާއި ފޮނަދޫ ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖައިގައި މި ސަރުކާރުން ތަރައްޤީކޮށްދޭނެ: ފައިޞަލް

މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވާ އަންހެން މެންބަރުން މަދުވުމަކީ ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް: ފުއާދު

އަލަށް ޢިމާރާތްކުރާ 3 މިސްކިތުގެ ޑިޒައިން ޢާންމުކޮށްފި، ވަރަށް ހިތްގައިމު

ޢަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ ބައްޕާފުޅު އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

8 ގައުމަކަށް ސަފީރުން އައްޔަންކުރަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ބޭނުންކޮށްގެން ބިރު ނުދައްކާނަން، މައިނޯރިޓީއަށް އިޙްތިރާމްކުރާނަން: ސަލީމް

ރައީސް މައުމޫންގެ އެދިވަޑައިގަތުމަކީ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާއިރު އަމާންކަން ދެމެހެއްޓުން!

96% ފޮށީގެ ވޯޓުލުން މިހާތަނަށް ވަނީ ފެށިފައި: އިލެކްޝަންސް

އެހެން ކުންފުނިތަކުން މަސައްކަތް ހުއްޓާލާފައިވާ 16 މަޝްރޫޢެއް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ނިންމަނީ

ދިއްގަރުގައި 75 ހައުސިން ޔުނިޓު އަޅަން ޙަވާލުކޮށްފި

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ހުރިހާ މަޝްރޫޢެއް މިއަހަރު ނިމޭނެ: މަތީން

ގުގުރުމާއެކު ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެތީ ބޮޑުބަޔަކަށް ރީނދޫ އެލާޓު ނެރެފި

ގިނަ ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު މަދުކުރަން: ދިރާސާ

ބިން ނުހިއްކާ ތަންތަނުން ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ލިޔުން ދީފި

1 2 3 4