އައިޝަތު ނަބާހާ

100 ލިޔުން

އެމްޑީޕީގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ސްކްރީނިން ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން 14000 މީހުން ފައިލޭރިއާއަށް ޓެސްޓްކުރާނެ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ފަހިކުރުމަށް ޚާއްސަ ފެސްޓިވަލެއް

ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ މެރިން ހަބަކަށް ރާއްޖެ ހެދުމަކީ އަމާޒެއް: ބޯޓިން އެސޯސިއޭޝަން

ޕީއެޗްޑީއަށް ކިޔެވުމަށް މިހާތަނަށް 11 އިމާމުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވޭ: ޝަހީމް

ޗައިނާ ސަރުކާރުންދޭ 200 ސްކޮލަރޝިޕަށް ހުޅުވާލައިފި

މަހަކު 4200 ރުފިޔާގެ ޑިސްކައުންޓަކާއެކު ވިނަރެސްއާ ގުޅޭ ރިޔާސީ ވަޢުދު ފުއްދަވައިފި

އެމްއެންޔޫއިން ކްލިނިކަލް ސައިކޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސްއަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ވަންދޫގައި އަލަށް ބިނާކުރާ މިސްކިތުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިިފި

ތަރައްޤީގެ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަކާއި އެއްވަރަށް ކުނި މެނޭޖުކުރުމަކީވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް: ޠާރިޤް

އައްޑޫ ފެނާއި ކުނީގެ މައްސަލަ ރަނގަޅުކުރުމަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަމަށް ބަލައި ޙައްލު ހޯދާނަން: ޠާރިޤު

އިންޑިއަން ރިޖަށް އައި ބިންހެލުމުގެ އަސަރު ރާއްޖެއަކަށް ނުކުރާނެ: މެޓް

ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއި ތަނަވަސްކަމާއެކު ދިރިއުޅުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެންވޭ: ޚާރިޖީ ވަޒީރު

ޖިހާދުގެ ނަމުގައި ހަނގުރާމައަށް ދިއުން ހުއްދައެއް ނޫން: ފިޤްހު އެކަޑަމީ

މަޖިލިސް އިންތިޚާބު: ކުށުގެ ރެކޯޑް 24 ގަޑިއިރުތެރޭ ސާފުކޮށްދޭނެ

ތަމްރީނާއި ތަރުބިއްޔަތަކީ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއްގެ ވަރަށް މުހިއްމު ބައެއް: އިޙްސާން

އިސްރަށްވެހިންނަށް ޚާއްސަ ކްލިނިކެއް - ގޭގައި ތިބެގެން މެމޯ ހެއްދޭނެ

ސަރުކާރުގެ އިޤްތިޞާދީ ފިޔަވަޅުތަކަށް ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ތަޢުރީފް

ދިރާސީ އައު އަހަރު ޤައުމިއްޔަތު މާއްދާ ކިޔަވައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވަނީ

ނެޝަނަލް ބިލްޑް އެކްސްޕޯގެ 3ވަނަ އެޑިޝަން ފަށައިފި

« 1 2 3 4 5