އައިޝަތު ޔަޝް

96 ލިޔުން

ގައިޑްލައިން އޮތްގޮތުން ހުރިހާ ރިސޯޓެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓަންޖެހޭ: ޝަރީފް

"ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތައް އަމަލުކުރޭ، އެހެންނޫނީ ރައްކަލެއް ނެތް!"

ޖަޒީރާ ސައްލާ: ރައްޔިތުންގެ އަޑު މެދުވެރިއަކާނުލައި ސަރުކާރާއި ހަމައަށް

ދިން ގެއްލުންތަކުގެ ސަބަބުން ފިނޮޅު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ގިރައިގެންގޮސްފައި

ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ސިނަމާތައް ހުޅުވާލަނީ

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބިދޭސީއެއް ހޯދަނީ

ހިންމަފުށީ ކައިރީގައި އޮތް ފިނޮޅެއް، ހަލާކޮށްލަން އުޅުނު މައްސަލަ އީޕީއޭއާއި ފުލުހުން ބަލަންފަށައިފި

ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ލޯން ސްކީމްގައި ޚާއްސަ ކެޓަގަރީއެއް

ކޯވިޑް-19 : ވެކްސިންގެ 7 ލައްކަ ޑޯޒު ގަތުމަށް ރާއްޖެއިން އެސްޓްރާޒެނެކާއެކު ސޮއިކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ދަޑިމަގު ކުޅި ސަރަޙައްދުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

ދޫނި ރޯގާ އުޅޭ ޤައުމުތަކުން ދޫނި އެތެރެކުރުން ވަގުތީގޮތުން މަނާކޮށްފި

ބައެއް ރިސޯޓްތަކުން މޫދަށް ކުނި އަޅާ މައްސަލަ ފާހަގަކުރެވިފައިވޭ: ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

ކޯވިޑް-19 : ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ އިރުޝާދުތަކަށް ސަމާލުވުން މުހިންމު

މާފުށި ކައިރީގައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

ވާތަކުގައި ތާށިވެ ކަނޑުގެ ބޮޑެތި ދިރުންތައް ނުރައްކަލެއްގައި

ޤައުމުގެ ޙާލަތު ބަދަލުކުރެވޭނީ އާ ދިރުމެއްގައި ކެރިގެން ތެދުވެގެން: މިނިސްޓަރ ޝާހިދު

"ޤައުމުގެ ދުލުން" ލަވަ މުބާރާތުގެ އެއްވަނައަށް ޖޫނީ ޖިނާހް

ލ.ފޮނަދޫގެ މޮނިޓަރިންގ ޙާލަތު އުވާލައިފި

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު، ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް

« 1 2 3 4 5