ކޯވިޑް-19

ކޯވިޑް19: ޖަލުތަކުގައި ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފި

ތެދު މައުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވައިދީ ނުތަނަވަސްކަން ނުއުފެދޭގޮތަށް އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން މުހިއްމު

ކޯވިޑް19: ޝައްކުކުރެވޭ ބިދޭސީއަކު ފެނިގެން ރީތިރަށަށްވެސް އަރައިފޭބުން މަނާ

ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މާގިރި ހޮޓެލް ވަގުތީގޮތުން ބަންދުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19: ކުރަމަތި ރިސޯޓުން ޝައްކުކުރެވޭ ބިދޭސީއަކު ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއަށް ގެންނަނީ

ކޮވިޑް-19: ކަރަންޓީންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ދެމީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

އޮންލައިންކޮށް ބިލްތައް ދެއްކުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

އިޓަލީގައި ފިޔަވަޅުތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ހަރުކަށިކޮށްފި

ކޮވިޑް-19: ފޯކައިދޫން ގެނައި މީހާ އާއި ޔުނިވާސަލްގެ މުވައްޒަފު ނެގެޓިވް

1 2 ... 480 481 482 483 484 485 486 ... 488 489