ކޯވިޑް-19

އެރޭބިއަން ޓްރެވަލް މާކެޓް ކެންސަލްކޮށްފި

ކޯވިޑް19:ބަލިމީހުންނަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތުދިނުން ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުންވެސް ހުއްޓާލައިފި

ކޯވިޑް19: ދިވެއްސެއްގެ ގައިން އަލާމާތްތައް ފެންނާތީ ވިލަމެންދޫ ރިސޯޓަށް އަރައިފޭބުން މަނާކޮށްފި

ކޯވިޑް-19: ކޮންޓެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާ ކޮންމެ މީހެއްގެ ސަބަބުން ބަލި ނުފެތުރޭނެ - ޑރ.ނަޒްލާ

ޓްރެވެލް ކްލިނިކްގެ ޚިދުމަތް މާދަމާއިން ފެށިގެން ލިބޭނެ

ދެން ރާއްޖެއަށް އެތެރެވެވޭނީ 14ދުވަހުގެ ޓެރެވަލް ހިސްޓްރީ ހުށައެޅުމަށްފަހު

ކޯވިޑް-19: ކުރެއްދޫއިން އިތުރު 2 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19 ޖެހުނު ފަތުރުވެރިޔާ ފުރުވާލި މައްސަލައިގެ ޖިނާޢީ ތަޙްޤީޤެއް ހިންގަން ފުލުހުންނަށް އަމުރުކޮށްފި

މިދަނޑިވަޅުގައި ކާބޯތަކެތީގެ ދަަތިކަމެއް ނާންނަނާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެބައޮތް: ވިޔަފާރިވެރިން