ހަމަލާތައް ހުއްޓާލުމަކީ ސުލްޙަ ޤާއިމުކުރުމަށް ލިބޭ ރަނުގެ ފުރުޞަތެއް - ކެރީ

މިސްރުގެ އިންތިޚާބުގެ ސާފު އަޣުލަބިއްޔަތު އަބްދުލް ފައްތާޙު އަލް ސީސީ އަށް

ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް ނާކާމިޔާބު ވުމުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ އިސްރާއީލުން-

ސީރިއާގެ ޚިމްސް ސިޓީގައި ދިން ބޮމުގެ ޙަމަލާތަކެއްގައި 37 މީހުން މަރުވެއްޖެ

އަފްޣާނިސްތާނުގެ އުތުރުގައި ފެންބޮޑުވެ 100 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ތައިލޭންޑަކީ ބައިބައި ކުރެވޭނެ ގައުމެއް ނޫން- ވަގުތީ ބޮޑު ވަޒީރު

ސޫރިޔާގެ ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ނައްތާލުމަކީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި މަސައްކަތެއް

ޝެރޯންގެ ސިއްޙީ ޙާލުކޮޅު ވަރަށް ސީރިއަސް - ހޮސްޕިޓަލް

ޙަމަލާ ބަދަލުކުރަމުންދާތީ އދ ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެއަމަލު ކުށްވެރިކޮށްފި

1 2 ... 974 975 976 977 978 979 980 ... 1022 1023