ސޫރިޔާގައި ޕޯލިއޯ ފެތުރެމުންދާކަން ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯއިން ކަށަވަރުކޮށްދީފި

ކޮކާ ކޯލާގެ ހިއްސާ ފާއިތުވީ ދެ އަހަރު ދުވަހު ނުދާހާ ދަށަށް ހިންގައްޖެ

"ސެލްފީ"އަކުން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑެއް ހަދައިފި

މިސްރުގައި އިއްވާފައިވާ މަރުގެ ހުކުމްތަކާމެދު ކަންބޮޑުވާކަން ހާމަކޮށްފި

އިސްރާއީލާ ދެކޮޅަށް ފަލަސްތީނުން ހުށަހަޅާ ލިއުމުގައި ހަމާސްއިން ސޮއިކޮށްފި

ޔޫކުރެއިނަށް ސުލްޙައިގެ ޕްލޭން ތަންފީޒު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ފިޔަވަޅުއަޅާނަން

ޕެޝާވަރުގައި ދިން ހަމަލާތަކުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 42

ބަންގްލަދޭޝް އާއި އިންޑިޔާ ގުޅޭ ސަރަހައްދުގައި ވިޔަފާރި ދަށްވެއްޖެ

ޕާކިސްތާނުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އެކަކު މަރުވެއްޖެ

1 2 ... 900 901 902 903 904 905 906 ... 943 944