މިޔަންމާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު ޖަރީމާ ހިންގައިފައިވޭ: އދ

އެމެރިކާއިން 650 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ހަތިޔާރު ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް ވިއްކަނީ

ޠާލިބާނުންގެ ތެރޭގައި ތިބި އިދިކޮޅު ހަނގުރާމަވެރިންނާމެދު ސަމާލުވުމަށް އަންގައިފި

މުޒާހަރާތަކާ ދެކޮޅަށް ވެނެޒުއޭލާއިން ހިންގިކަމަށް ބުނާ ޖަރީމާތައް އައިސީސީން ތަޙްޤީޤުކުރަނީ

ޗައިނާގެ ނިޔުކްލިޔަރ ހަތިޔާރު ހީކުރި ޢަދަދަށްވުރެ ގިނަ: އެމެރިކާ

ފަސް އަހަރުގެ ކުދިންނަށް ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޙުއްދަ އެމެރިކާގެ ސީޑީސީން ދީފި

ސޫދާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު އަލުން ސަރުކާރާ ޙަވާލުވެވަޑައިގަންނަވަނީ

ގުލާސްގޯގައި ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ ހިތްހަމަނުޖެހުންތައް ބަންޑުންކޮށްލައިފި

އުތުރު ކޮރެޔާއާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލުމަށް ޗައިނާއާއި ރަޝިޔާއިން އދއަށް

1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 ... 652 653