ކޯވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދު 25 މިލިއަނަށް، ދުނިޔޭގެ ޙާލަތަކީ ކޮބާ؟

އިނގިރޭސި ޝާހީ ޢާއިލާ ކެއުމުގެ ކަންތައްތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ އާދަޔާޚިލާފު ބައެއް ކަންކަން

އެތެރޭ މާލަންތަކުގައި ކައިވެނި ހަފުލާތައް ބޭއްވުން އިސްތަންބުލުގައި މަނާކޮށްފި

އިންޑިޔާގެ ރޭލު ދުއްވާ މަގުތައް ހުޅުވައި ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް ފަށަނީ

ކޯވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުންގެ ޢަދަދު އިތުރުވެ ދެކުނު ކޮރެއާގެ ހަސްފަތާލުތަކަށް ބާރުބޮޑުވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19 : ވައިރަހަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ބުނެދެނީ ކޮންކަމެއް؟

މެލޭޝިއާގައި އަޅާފައިވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދަމަހައްޓަނީ

ޢިރާޤުގައިތިބި އެމެރިކާގެ ސިފައިންގެ ޢަދަދު މަދުކުރަނީ

ލީބިޔާ ސަރުކާރުގެ ދާޚިލީ ވަޒީރު މަސްޢޫލިއްޔަތުން އެއްފަރާތްކޮށްފި

1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 ... 450 451