ޔޫރަޕަށް ތެލުގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވުމުގެ ބިރު ބޮޑު

ފަލަސްޠީނުގެ ބިންތަކަކީ އިސްރާއީލުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލާ: އދ

2018ވަނަ އަހަރު 250 މިލިއަން ކުޑަކުދިން ތަޢުލީމުން މަހުރޫމުވި: ޔުނެސްކޯ

135 ޤައުމަކަށް 140 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ޕީ.ޕީ.އީ ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯއިން ފޮނުވަނީ

24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ރިޕޯޓްކުރި ކޭސްތަކުގެ ޢަދަދު އަނެއްކާވެސް މައްޗަށް

ސިންގަޕޫރުގެ އާންމު އިންތިޚާބު ބާއްވާ ތާރީޚު އަވަސްކޮށްފި

ޙަމަލާ ބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އިންޑިޔާއާއި ޗައިނާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

މެލޭޝިޔާގެ ރައްޔިތުންނަށް އައު ފެށުމެއް ޙައްޤުވޭ: އަންވަރު އިބްރާހިމް

ޗާޓަރު ދަތުރުތަކަށް ޙުއްދަ ދިނުމުގައި އިންޑިޔާއިން ތަފާތުކުރޭ: އެމެރިކާ

1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 ... 405 406