ޔަހޫދީ ފައުޖުން ރަފަޙަށް ދެމުންދާ ޙަމަލާތައް އިތުރު ކުރަނީ

ޔަހޫދީ ފައުޖުން ދެކުނު ލުބްނާނަށް ވައިގެ ޙަމަލާތަކެއް ދީފި

އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޗައިނާއަށް, ދެބަސްވުންތައް ހައްލު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ

އަލް-ނާޟިރު ހަސްފަތާލު ކައިރީގައިވާ ކަށްވަޅުން 300އަށްވުރެ ގިނަ ހަށި ފެނިއްޖެ

ޙިޒްބުاللهން ޔަހޫދީ ފައުޖުގެ އަސްކަރީ ޑްރޯނެއް ވައްޓައިލައިފި

ޔަހޫދީ ފައުޖުން ޣައްޒާގެ ޚާން ޔޫނިސަށް އަރައި ޢުދުވާން ފުޅާކޮށްފި

ސޫރިޔާގައި ތިބި އެމެރިކާ ސިފައިންނަށް ޙަމަލާދޭން ފަށައިފި

ޔަހޫދީ ސިފައިން ހުޅަނގު އައްސޭރިއަށް އަރައި 14 މީހުން ޝަހީދު ކޮށްލައިފި

ޔަހޫދީންގެ ޢުދުވާނަށް ޚަރަދު ކުރަން އެމެރިކާއިން 26 ބިލިޔަން ޑޮލަރު ދެނީ

1 2 ... 8 9 10 11 12 13 14 ... 1051 1052