އެމެރިކާގެ ފައުޖުތަކަށް ޢިރާޤުގެ ހަނގުރާމަވެރި ދެމުންދިޔަ ޙަމަލާތައް ހުއްޓާލައިފި

ކޯވިޑް ޖެހިގެން ބްރެޒިލުގައި މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު 150،000އަށް

ޓްރަންޕުގެ ފަރާތުން އެހެން މީހުންނަށް ބަލިނުޖެހޭނެ: ޑޮކްޓަރު

ވައިގެ ތެރޭގައި ދެ މަތިންދާ ބޯޓު ޖެހި ފަސް މީހުން މަރުވެއްޖެ

ރައީސް ޓްރަންޕްގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތު: އެނގެނީ އަދި ނޭނގެނީ ކޮންކަމެއް؟

ނަގޯރުނޯ-ކަރަބާޚް މައްސަލައިގައި ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ

ރައީސް ޓްރަންޕު އެނބުރި ކެމްޕެއިނަށް، ރިޔާސީ ބަހުޘް ނޯންނާނެ

ސްޕެއިނުގެ މެޑުރިޑުގައި ކުއްލި ޙާލަތު އިޢުލާނުކޮށްފި

އެމެރިކާގެ ގަވަރުނަރަކު ރަހީނުކުރުމަށް ރާވަމުންދިޔަ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށް ދައުވާކޮށްފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 466 467