ޣައްޒާގައި ބޮމެއް ގޮއްވައިލާ ފަލަސްޠީނުގެ ފަސް މީހުން ޝަހީދުކޮށްލައިފި

ޗައިނާގެ އަސްކަރީ އުޅަނދުފަހަރު ތައިވާނުގެ ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައި

ނުރައްކާތެރި ނިޕާ ވައިރަސްގެ ސަބަބުން އިންޑިޔާގައި ދެ މީހުން މަރުވެއްޖެ

މަޣްރިބް ބިންހެލުން: މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު 3,000 އާ ގާތަށް

ވިއެޓްނާމްގެ އެޕާޓްމަންޓް ޢިމާރާތެއްގައި ރޯވެ 56 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ޔޫކްރެއިނަށް ކްލަސްޓަރ ބޮމާ އެކު ދުރު ރާސްތާ މިސައިލް ފޮނުވަނީ

ކިމްއާއި ޕުޓިންގެ ބައްދަލުވުމާ އެކު އެމެރިކާއަށް ނުތަނަވަސްކަން

ލީބިޔާގައި ފެންބޮޑުވެ ގެއްލުނު މީހުންގެ ޢަދަދު 10,000 އިން މައްޗަށް

އެމެރިކާއަށް ގޮންޖެހުމަށް ފަހު އުތުރު ކޮރެޔާގެ ޒައީމް ރަޝިޔާއަށް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 945 946