ޚަލީފާ ޙަފްތާރީއަށް ވާގިވެރިވާ ރަޝިޔާ ސިފައިން ތުރާބުލުސް ސަރަޙައްދުން ގޮސްފި

ކޯވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ދެކުނު އެފްރިކާގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިދޭން ނިންމައިފި

ނިއުޔޯކް ޓައިމްސްގެ ކަވަރ ޕޭޖު ކޯވިޑްގައިި މަރުވި 1000 މީހެއްގެ ނަމުން ފުރާލައިފި

ސަލްމާންގެ ރީތިވާ ސާމާނަށް ޚާއްސަ ބްރޭންޑް "ފްރެޝް" ލޯންޗުކޮށްފި

ޢާންމުންގެ ކުރިމައްޗަށް ކިމް ނުކުމެވަޑައިގަތުން، ޣައްޒާގައި ކޯވިޑް-19 ޖެހިގެން މީހަކު މަރުވުން އަދި ބޮރިސްގެ މުޝީރުގެ މައްސަލަ

އެންމެ ހަލުވިކަމާއެކު ކޯވިޑް-19 ފެތުރޭ ސަރަޙައްދަކީ ދެކުނު އެމެރިކާ، އެފްރިކާގެ ޙާލަތު ރަނގަޅު: ޑަބްލިއުއެޗުއޯ

ބޭރު ޤައުމުތަކުން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ދަތުރުކުރާ މީހުން ކަރަންޓީނުކުރަން ނިންމައިފި

ޔަމަނުގެ ޙާލަތު ވަރަށް ގޯސް، އަވަސް އެހީތެރިކަން ބޭނުންވޭ: އދ

ޕާކިސްތާނުގެ މަތިންދާބޯޓެއް ވެއްޓުން، މެލޭޝިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަރަންޓީނުކުރުން އަދި ޚާޝުޤުޖީގެ ވާރިޘުންގެ މަޢާފު

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 383 384