ޒުވާނުންނަށް ކޯވިޑް-19 ޖެހޭ ޢަދަދުވަނީ ތިންގުނައަށް އިރުތުވެފައި: ޑަބުލިއުއެޗުއޯ

ކޯވިޑް-19 ޖެހިގެން ކޮންމެ ފަނަރަ ސިކުންތަކުން މީހަކު މަރުވޭ

ސްރީ ލަންކާގެ ޢާންމު އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނީ

ގޮވުންތަކުގެ ތަހުޤީގު ފަށާ ބައިރޫތްގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފި

ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި ސްރީ ލަންކާގައި ވޯޓުލަނީ، ރާޖަޕަކްސަމެންނަށް މުހިންމު އިންތިޚާބެއް

ބައިރޫތުގެ ގުދަނެއްގައި ބާރުގަދަ ގޮވުމެއް ގޮވައިފި

މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަ އަލްޖަޒީރާގެ އިދާރާ ފުލުހުން ފާސްކޮށްފި

ކަޝްމީރުގެ އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަނީ

ކޯވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ތަޢުލީމީ ނިޒާމަށްވަނީ ބޮޑު ކާރިޘާއެއް ކުރިމަތިވެފައި: އދ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 432 433