ކޮރެއާ ބައްރުގައި އެމެރިކާ އާއި ދެކުނު ކޮރެއާއިން ހިންގާ ހަރަކާތްތައް މެދުކަނޑާލަން ނިންމައިފި

ކަޝްމީރުގެ މައްސަލައިގައި ބަންދުކުރި ޕާކިސްތާނުގެ ވައިގެ ސަރަޙައްދު އަލުން ހުޅުވައިފި

ޖަންމޫ ކަޝްމީރުގައި ހިންގާ ޢަމަލުތައް އޯ.އައި.ސީން ކުށްވެރިކޮށްފި

އިންޑިޔާއިން ބާލަކޮޓަށް ދިން ހަމަލާއާ ބެހޭގޮތުން އެ ޤައުމުން ދިން މަޢުލޫމާތާމެދު ސުވާލު އުފެއްދަނީ

އުތުރު ކޮރެއާގެ މައްސަލައިގައި އެމެރިކާއިން އަވަސްއަރުވާލައިގެން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާނެކަމަށް ބުނެފި

ދެކުނު ކޮރެއާ އާއި އެމެރިކާއިން ކޮރެއާ ބައްރުގައި ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހުއްޓާލާނެކަން އިޢުލާންކޮށްފި

އަފްޣާނިސްތާނުގައި ފެންބޮޑުވެ ހިނގި ހާދިސާތަކުގައި 20 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ޗައިނާގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖުލީހަށް ލަފާއަރުވާ ޤައުމީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ފެށިއްޖެ

ސުލްޙަވެރިކަމުގެ ޢަމަލެއްގެ ގޮތުން ވިންގް ކޮމާންޑަރ އަބިނަންދަން މިނިވަންކުރަން ނިންމައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 281 282