ޣައްޒާ ޢުދުވާން ހުއްޓުމާ ގުޅޭ މަގުޗާޓަށް ޙަމާސާއި ޔަހޫދީން ރައްދު ދީފި

ޣައްޒާ ޢުދުވާން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް ހުއްޓައިލަން ޔަހޫދީން އެއްބަސްވެއްޖެ: ބައިޑަން

ޣައްޒާއަށް އިތުރު އިންސާނީ އެހީ ހޯދައިދޭން އުރުދުނުން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަނީ

"ޔަހޫދީންގެ ޢުދުވާންތައް ހުއްޓައިލުމުން ފުރިހަމަ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވައިލަން ތައްޔާރު"

އެމެރިކާގެ ހަތިޔާރު ބޭނުން ކޮށްގެން ރަޝިޔާއަށް ޙަމަލާ ދޭން ހުއްދަ ދީފި

ޓްރަމްޕް ރިޝްވަތު ދިން ކަން ސާބިތުވެއްޖެ

ޣައްޒާ-މިޞްރު ސަރަޙައްދީ ރޮނގަށް ޔަހޫދީ ފައުޖުން އަތްގަދަ ކޮށްފި

ޢައްޒާގެ މުސްލިމުން ޔަހޫދީންގެ ލާއިންސާނީ އަނިޔާއިން ސަލާމަތް ކުރަން ޝީ ގޮވައިލައްވައިފި

ޙައްޖު މޫސުމަށް 2،500 ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިން ނެރެފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 1060 1061