ސިންގަޕޫރުގައި ކޯވިޑް-19 ޖެހިގެން އަހަރަކު 2،000 މީހުން މަރުވާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފި

ހީކުރި ގޮތައި ޚިލާފަށް ކިޝީޑާއަށް ބޮޑު އަޣްލަބިއްޔަތެއް

ޑިސެންބަރުގައި ލީބިޔާގައި އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމަށް އދން އަންގައިފި

ޠާލިބާނުންގެ ވެރިކަން ޤަބޫލުނުކުރުމުގެ ނަތީޖާ ހިތިވާނެކަމަށް އެ ޖަމާޢަތުން ބުނެފި

ކިޝީޑާގެ މޭސްތިރިކަމުގެ ދަށުން އެލްޑީޕީން ޢާއްމު އިންތިޚާބަށް

ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއާއި ބަޙްރައިނުން ލުބުނާނާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ސޫދާނުގެ ބަޣާވާތް ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް އދން ގޮވާލައިފި

އާސިޔާނުގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިޔަންމާއާ ދެކޮޅަށް ނިންމުމެއް ނުނިންމާ

ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ޔަހޫދީން 3،000 ގެ އަޅަން ނިންމައިފި

1 2 ... 7 8 9 10 11 12 13 ... 652 653