އެމެރިކާގައި އުފަންވާ ރޭޓު ރިކޯޑު މިންވަރަކަށް ދަށަށް!

މަހާތިރު ބޭނުންވަނީ ވެރިކަން ބަދަލުކުރައްވަން

އެމެރިކާއާއި އިސްރާއީލާއެކު ވެފައިވާ ހުރިހާ އެއްބަސްވުމެއް ފަލަސްޠީނުން އުވާލައިފި

ކޯވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް އަންނަ އަހަރަށް ވެކްސިނެއް ތައްޔާރުވާނެކަމަށް ތައިލޭންޑުން ބުނެފި

މަންމައިގެ ދުވަހުގެ ހަދިޔާއަކަށް ލިބުނީ މީގެ 32 އަހަރުކުރިން ގެެއްލުނު ދަރިފުޅު

ކޯވިޑް-19ން ރައްކާތެރިވުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ބޭސް ބޭނުންކުރައްވަނީ

ޑަބްލިއުއެޗުއޯއާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ތުހުމަތުތައް ތަހުޤީޤުކުރާނީ

ކޯވިޑް-19 : މޮޑޯނާގެ ވެކްސިން ޓެސްޓްކުރުމުގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާ ކާމިޔާބުވެ ވެކްސިން އުފެއްދޭނެކަމުގެ އުއްމީދު ބޮޑުވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19 : އެއް ބުޅަލުން އަނެއް ބުޅަލަށް ވައިރަސް ފެތުރޭ - ދިރާސާ

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 383 384