ލަންކާއަށް ދިން ޙަމަލާތަކާ ގުޅިގެން އިތުރު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ލަންކާއަށް ދިން ޙަމަލާއަކީ ނިއުޒިލެންޑުގެ މިސްކިތްތަކަށް ދިން ޙަމަލާތަކުގެ ބަދަލެއް

ލަންކާގައި ދިން ޙަމަލާގެ ޒިންމާ އައި.އެސްއިން އުފުލައިފި

ސްރީލަންކާގައި ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ސޫރިޔާގެ ރައްޔިތަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ސްރީލަންކާއަށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު ތިން ސަތޭކައިން މައްޗަށް!

ލޭކަރުނައިގެ ތެރެއިންވެސް ލަންކާގެ ރައްޔިތުން ދައްކަމުން ދިޔައީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ނަމޫނާ

ސްރީލަންކާގައި ދިން ހަމަލާއަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ވިއުގައަކުން ދިން ހަމަލާއެއް

މިރޭ 12:00 އިން ފެށިގެން ލަންކާގައި ކުއްލި ޙާލަތު އިޢުލާންކުރަނީ

ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި މީހުން ވަޒަންވެރިކުރުވުމުގެ މައްސަލައިގައި ޕޮމްޕެއޯއަށް ފަލަސްތީނުގެ ހޫނު ރައްދެއް

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 293 294