މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ވެކްސިނެއް ލިބޭނެކަމުގެ އުންމީދު ބޮޑު: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ

ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި ކުދިން ހޯދުމަށް ބާރުއެޅުމަށް ސިންގަޕޫރުން ފައިސާގެ އެހީދެނީ

ކޯވިޑް-19އާއެކު ދިރިއުޅެން ރައްޔިތުންނަށްދަނީ ދަސްވަމުން: ޓްރަންޕު

އިއްޔެ އެކަނި 700 މީހުނަށް ބަލި ޖެހި ލަންކާގައި އެއްވެ އުޅުން މަނާކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 : އެންމެ ފަހުގެ ހޯދުންތަކާއި މަޢުލޫމާތު

ޞިއްޙީ މާހިރުން ރައްކާތެރިކަމަށް ބުނެފިނަމަ ބަހުޘްގައި ބައިވެރިވާނަން: ބައިޑަން

ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތްތަކަށްވަނީ ބުރޫއަރާފައި: ޑަބްލިއުއެޗުއޯ

ފަރުވާއަށްފަހު ރައީސް ޓްރަންޕު އެނބުރި ވައިޓް ހައުސަށް

ވަޒީރަކަށް ކޯވިޑް-19 ޖެހުމުން މެލޭޝިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު އެކަހެރިވެވަޑައިގެންފި

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 466 467