ޣައްޒާގެ އަލް-ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލަށް ވަދެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޝަހީދުކޮށްލައިފި

ރަޝިޔާއިން ކީވަށް ވަރުގަދަ މިސައިލް ޙަމަލާތަކެއް ދީފި

އިންޑޮނީޝިޔާ ކައިރިން ކަނޑުވި ރޮހިންޔާ ދަރިކޮޅުގެ ބަޔަކު ސަލާމަތްކޮށްފި

ޕާކިސްތާނުގެ މައިނެއްގައި އެއްޗެއް ގޮވައި 12 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ޖަޕާން ކައިރިއަށް ކެމިކަލް ޓޭންކަރެއް ބަންޑުންޖަހައިލާ ހަތް މީހުން މަރުވެއްޖެ

ޣައްޒާއަށް ކާބޯތަކެތި ވައްދަން ހުރަސް އެޅުމަކީ ހަނގުރާމައިގެ ކުށެއް: އދ

ޙަމާސްގެ ތިންވަނައަށް އެންމެ އިސް ކޮމާންޑަރު ޝަހީދުކޮށްލައިފި

ރަފަޙަށް ބޮންއަޅައި 14 މީހުން ޝަހީދުކޮށްލައިފި

ބްލިންކަން ސޯލަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން އުތުރު ކޮރެޔާއިން މިސައިލެއް ޓެސްޓުކޮށްފި

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 1039 1040