ވިއެޓްނާމް ސަމިޓް ނާކާމިޔާބުވީނަމަވެސް އިހު އޮތް ބިރުވެރިކަން މިހާރު ކޮރެއާ ބައްރުގައި ނެތްކަމަށް ދެކުނު ކޮރެއާއިން ބުނެފި

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަށް ސްރީލަންކާއިން ތައްޔާރުވަނީ

މެކްސިކޯ އާއި އެމެރިކާއާ ދެމެދު އަނެއްކާވެސް ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ބަދަލުކޮށްފި

އެއްބަސްވުމަކާނުލައި ބްރެކްސިޓް ތަސްދީޤުކުރަންޖެހިދާނެކަމުގެ ބިރު އިތުރުވެއްޖެ

ބްރެކްސިޓް މައްސަލައިގައި ނެގި ތިން ވަނަ ވޯޓުވެސް ކާމިޔާބެއް ނުވި

އިރާޤުން އައި.އެސްގެ އިސް ކޮމާންޑަރަކު މަރާލައިފި

ވިލާތުގެ ޤައުމުތަކުން ފަލަސްތީނުގެ ދައުލަތް ބަލައިގަތުމަށް އެ ޤައުމުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ބްރެކްސިޓް އެއްބަސްވުމާ މެދު ނެގި އެއްވެސް ވޯޓެއް ފާހެއް ނުވި

ހަލަބްގައި އޮންނަ ސިނާޢީ ސަރަހައްދަކަށް އިސްރާއީލުން ވައިގެ ހަމަލާތަކެއް ދީފި

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 290 291