ކޮސޯވޯގެ ބޮށުވަޒީރަށް ކޯވިޑް-19 ޖެހިއްޖެ

ކޯވިޑް-19 : އިންޑިއާގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ ޕޮޒިޓިވްވެ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފި

ޢަރަބިންނަށް ނިއުކްލިއަރ ބާރުވެރިކަން، ޔޫއޭއީގެ ނިއުކްލިއަރ މަރުކަޒު އިފްތިތާޙުކޮށްފި

ވިކްޓޯރިޔާގައި ކާރިޘާގެ ޙާލަތު އިޢުލާނުކޮށް، މެލްބަނުގައި ކާފިއު ތަންފީޒުކޮށްފި

ޙަރަމްފުޅު ސާފުކުރަން ދުވާލަކު 2،400 ލީޓަރުގެ ސެނިޓައިޒަރ

އިންޑިޔާގެ ސަރަޙައްދުތައް ހިމެނުމަށްފަހު ނޭޕާލުގެ އައު ޗާޓު އދއަށް ހުށަހަޅަނީ

1

ކޯވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް އުފައްދާ ވެކްސިންގެ 100 މިލިއަން ޑޯޒު އެމެރިކާއަށް

ފުރަތަމަ ގަލްފު ހަނގުރާމައަށް 30 އަހަރު، ނަތީޖާ ހިތި

އިންޑިއާގެ ބޯޑަރުތައް ބަންދުކޮށްފައި އޮތް އޮތުން އަނެއްކާވެސް ދިގު ދަންމާލައިފި

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 432 433