ބަޚްމުތުގެ %70 ހިފާފައިވާ ކަމަށް ވެގްނަރ ގުރޫޕުން ބުނެފި

އަސީރުން ބަދަލުކުރުމަށް ޔަމަނުގެ ސަރުކާރާއި ހޫޘީން އެއްބަސްވެއްޖެ

ގާތް ރަޙުމަތްތެރިންގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވާ ޕުޓިންއާއި ޝީ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ބަންގްލަދޭޝްގައި ބަހެއް އެކްސިޑެންޓުވެ 19 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް ވަޑައިގަންނަވަން އީރާނުގެ ރައީސީއަށް ދަޢުވަތު އަރުވައިފި

ޖަޕާނުގެ ކިޝިޑާ މޯދީގެ އަރިހަށް، އެޖެންޑާގައި ވިޔަފާރިއާއި ޗައިނާ

ޢަރަބި ދުނިޔެއިން ސޫރިޔާ ބާކީކުރުން ނިމުމަކަށް ގެންނަންޖެހޭ: ޔޫއޭއީ

ރަޝިޔާއިން އަތްގަދަކޮށްފައިވާ މަރިޔުޕޮލްއަށް ޕުޓިން ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

ބްރެޒިލްގެ ކުށްކުރާ ގުރޫޕުތަކާ ދެކޮޅަށް ޚާއްޞަ އޮޕަރޭޝަނެއް

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 871 872