ދިހަ އަހަރަށްފަހު ޙައްޖުވެރިން ސީދާ ސޫރިޔާއިން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް

ސަލްމާން ރަސްގެފާނުގެ ޚަރަދުގައި 2322 މީހުންނަށް ޙައްޖުވުމުގެ ފުރުޞަތު

ވިލާތުގެ ތިން ޤައުމަކުން މިއަދު ފަލަސްޠީނުގެ މިނިވަންކަން ބަލައިގަންނާނެ

އިންޑިޔާގެ މައިނެއްގެ ސީލިންގ ވެއްޓި 10 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ރަފަޙަށް ޙަމަލާދީ 40 މީހުން ޝަހީދުކޮށް, ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޒަޚަމު ކޮށްލައިފި

ޕަޕުއަ ނިއު ގިނީގެ ބިންގަނޑު ކެނޑި ވަޅުލެވުނު މީހުންގެ ޢަދަދު 2,000އަށް

ޙައްޖު މޫސުމުގައި އުދުހޭ ޓެކްސީ ތަޖުރިބާކުރަނީ

ރަޝިޔާއިން ހަރްކިވަށް ޙަމަލާދީ ޢާންމުންގެ 14 މީހުން މަރައިލައިފި

ފަތުރުވެރިންނަށް މައްކާ ބަންދުކޮށްފި

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 1060 1061