މަޣްރިބް ބިންހެލުން: މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު 2,800އަށްވުރެ މައްޗަށް

ލީބިޔާގައި ފެންބޮޑުވެ 2,000އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ

މަޣްރިބް ބިންހެލުން: ޒަޚަމުވި މީހުންނަށް ލޭ ހަދިޔާކުރަނީ

ކީވަށް ދިން ނުރައްކާތެރި ޑްރޯން ހަމަލަތަކެއް ދިފާޢުކޮށްފި

ބޮޑެތި ސުވާލުތަކަކާ އެކު ޖީ20ގެ ބައްދަލުވުން ފަށައިފި

އިންޑޮނީޝިޔާގެ ސުލަވެސީއަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

މަޣްރިބް ބިންހެލުން: މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު 2,000އަށް

ޔޫކްރެއިންގެ އައު ދިފާޢީ ވަޒީރަކަށް މުސްލިމެއް

މަޣްރިބަށް އައި ބިންހެލުމުގައި މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު 1,000 އިން މައްޗަށް

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 945 946