މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްޙައާމެދު ކުޝްނަރ އާއި އުރުދުޣާން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ހަތިޔާރު ނައްތާލަން ބޭނުންނުވާނަމަ ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިނުގެންނެވީސް ކަމަށް ކިމް ވިދާޅުވެއްޖެ

ޖަޢިޝީ މުޙައްމަދު ޖަމާޢަތުގެ އިސްވެރިޔާ ބްލެކްލިސްޓް ކުރުމަށް ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

ޕާކިސްތާނުން އެ ޤައުމުގެ ވައިގެ ސަރަހައްދު ބަންދުކުރުމާ ގުޅިގެން ތައި އެއަރވޭޒްގެ ދަތުރުތަކަށް ހުރަސްއެޅިއްޖެ

ކިމް ޖޮންގް އުން އާއި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިއެޓްނާމްގައި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އިންޑިޔާ އާއި ޕާކިސްތާނާ ދެމެދު އުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސްކަން އިތުރުކުރަން ބޭނުންނުވާކަމަށް ޚާރިޖީ ވަޒީރު ވިދާޅުވެއްޖެ

ޕާކިސްތާނުން އިންޑިޔާގެ ވައިގެ އުޅަނދުތަކަކަށް ހަމަލާދީފި

ބްރެކްސިޓް އެއްބަސްވުން އޮތީ އަތްފޯރާފަށުގައި: މޭ

އީރާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު މަޤާމުން އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 281 282