ތޫނީސިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ މަޤާމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން ބޭފުޅެއް

ޙިޒުބުﷲއާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިފި

ސޫރިޔާގެ ސަރުކާރު ބަލައިގަތުމަށް އެމެރިކާއިން ދެކޮޅު

ބައިޑަންނަށް އޮންނަ ތާޢީދު ބޮޑުތަނުން ދަށަށް

ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ މަޤާމު ކިޝީޑާ ކަށަވަރުކުރައްވައިފި

އުތުރު ކޮރެޔާއިން ތަޖުރިބާކުރީ އަޑަށްވުރެ ބާރަށް ދަތުރުކުރާ މިސައިލެއް

އުރުދުންނާއި ސޫރިޔާ ގުޅުވައިދޭ މައިމަގު ހުޅުވައިފި

ޢާއްމު މަޖިލީހުގައި ތަޤްރީރުކުރުމުގެ ކުރިން އުތުރު ކޮރެޔާއިން މިސައިލެއް ތަޖުރިބާކޮށްފި

ސީޕެކުގައި އަފްޣާނިސްތާން ބައިވެރިކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 641 642