ސީއައިއޭއާއެކު އޮންނަ ސަލާމަތީ ގުޅުން ފަލަސްޠީނުން ކަނޑާލައިފި

އެމެރިކާއިން އޯޕަން ސްކައިސް މުއާހަދާއިން ވަކިވާނެކަން އިޢުލާނުކޮށްފި

ޕާކިސްތާނުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދަކަށް މަތިންދާބޯޓެއް ވެއްޓިއްޖެ

ކޯވިޑް-19 : ވެކްސިން ކާމިޔާބުވެއްޖެނަމަ، އެއްބިލިއަން ޑޯޒް އުފަައްދައިދޭނަން: އަސްޓްރާޒެނެކާ

ގަލްފުގައި އީރާނުގެ މަނަވަރުތައް ޙަރަކާތްތެރިވުން ނުހުއްޓާނެ، ޙަމަލާ ދިނުމަށް ތައްޔާރު

ކޯވިޑް-19 ޖެހި ރަނގަޅުވުމުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ބަލި ނުޖެހޭ: ދިރާސާ

އިސްރާއީލާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ޤައުމުތަކަށް އީރާނުން ވާގިވެރިވަނީ

އަވަސް މުސްތަޤުބަލެއްގައި ކޯވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް ވެކްސިނެއް ތައްޔާރު ކުރެވޭނެކަމަކަށް ނުބެލެވޭ

ކޯވިޑް ޖެހިގެން ދެކުނު އޭޝިޔާއިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ނިސްބަތުން ދަށް

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 383 384