އަލިފާން ފަރުބަދައަކަށް ޑުރޯނެއް ވެއްޓޭ އާދަޔާ ޚިލާފު ތަފާތު މަންޒަރެއް

ޣައްޒާ އާރާސްތުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ އުޅަނދު މިޞްރުން ފޮނުވައިފި

އަފްޣާނިސްތާނަށް އެހީތެރިވުމަށް އެމެރިކާއިން 266 މިލިޔަން ޑޮލަރު ދެނީ

ކެންސީނޯބަޔޯގެ ވެކްސިން ޕާކިސްތާނުގައި ތައްޔާރުކުރަނީ

ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅި މެލޭޝިޔާ ބަލިމަޑުކަމުގެ އަނދަވަޅެއްގައި އޮންނަތާ 18 މަސް

ބަރުދަން އިތުރު މީހުންނަށް ކޯވިޑް-19 ޖެހުމުން ބަލީގެ އަސަރު ގިނަ ދުވަހަށް ދެމިހުރޭ

ސޫރިޔާއަށް އެހީ ފޯރުނުކޮށްދެވިއްޖެނަމަ ބޮޑު ކާރިޘާއަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ: އދ

ފެތުނު އާގުބޯޓުން ކަނޑަށް ތެޔޮ އެޅިދާނެތީ ސްރީ ލަންކާއިން ތައްޔާރީ ޙާލަތަކަށް އަތުވެއްޖެ

ވެކްސިން ހޯދުމަށް އިންޑިޔާއަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 589 590