ސޫރިޔާގައި ތިބޭ ރަޝިޔާ ސިފައިންގެ ޢަދަދު މަދުކުރަނީ

އަފްޣާނިސްތާނުގައި އައި.އެސް.ގެ ނުފޫޒު އިތުރުވަމުންދަނީ

ޤައުމަށްވުރެ އިސްވާންޖެހޭ އެހެން މަސްލަހަތެއް ނޯންނާނެ- ހަރީރީ

ސޫރިޔާގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އަރައިގަންނަ މިންވަރު އިތުރު- އދ

ސޯޗީ ކޮންގްރެސް ބާއްވަން 3 ޤައުމުން އެއްބަސްވެއްޖެ

ފަލަސްތީނުގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް އޮފީހުގެ މައްސަލައިގައި އެމެރިކާގެ ބަސް

ދިއްލީގެ ވައި ތަޣައްޔަރު ވަނީ ކީއްވެ؟

މުލަޑިޗްގެ މައްޗަށް ޢުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް

މަޤާމުގައި ދެމިހުންނެވުމަށް ހަރީރީ ނިންމަވައިފި

1 2 ... 872 873 874 875 876 877 878 ... 1078 1079