އިންޑޮނޭޝިޔާގައި ފެންބޮޑުވެ ހިނގި ހާދިސާތަކުގައި މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު 42 އަށް

ކްރައިސްޗަރޗުގެ ޙަމަލާތަކުގައި ބައިވެރިވިކަމަށް ތަޙުޤީޤުތަކުން ދައްކަނީ އެންމެ މީހެއް: ބޮޑުވަޒީރު

ކުއްލި ޙާލަތު އުވާލުމަށް ކޮންގްރެސް އިން ނިންމި ނިންމުން ޓްރަމްޕް ވީޓޯކުރައްވައިފި

މަޝްވަރާތަކުގައި ކުރިއެރުންތައް ލިބެމުންދާކަމަށް ޠާލިބާން ޖަމާޢަތުން ބުނެފި

އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ޢުދުވާނީ ހަމަލާތަކެއް ދިފި

ޗައިނާއިން އެ ޤައުމުގައި އިންވެސްޓްކުރާ ބޭރުގެ ކުންފުނިތައް ހިމާޔަތްކޮށްދޭނެ: ބޮޑުވަޒީރު

ނިއު ޒިލެންޑްގެ މިސްކިތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދިން ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާގައި މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު 49 އަށް

ބޭރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓުތަކަށް ޚާއްސަ ޤާނޫނެއް ޗައިނާގައި ފާސްކޮށްފި

ނިއު ޒިލަންޑްގެ ދެ ސިޓީއެއްގެ ދެ މިސްކިތަކަށް ހަމަލާދީފި

1 2 ... 741 742 743 744 745 746 747 ... 1022 1023