އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ހުއްޓައެއް ނުލާނަން- ނަތަންޔާހޫ

އިސްރާއީލުން ހިންގާފައިވަނީ ބައިނަލް އަޤުވާމީ ޤާނޫނުތަކާއި ޚިލާފު އަމަލެއް

އެމެރިކާއާއި އީ.ޔޫ އާ ދެމެދު ކުރި މަޝްވަރާއިން ނަތީޖާއެއް ނުނެރެވުނު

ސޫރިޔާގައި ހިނގަމުންދާ ކުރިމަތިލުންތަކުގައި މިހާތަނަށް 482މީހުން މަރުވެއްޖެ

މެލޭޝިއާއިން ޑިޕެންޑެންޓް ވިސާ ލިބުމުގައިހުރި ދަތިތަކާއިމެދު މަޝްވަރާކުރަނީ

ޕެޝާވަރުގައި ދިން ކާރު ބޮމުގެ ޙަމަލާއެއްގައި 9 މީހުން މަރުވެއްޖެ

އިރާޤުގައި މިއަދު ދިން ބޮމުގެ ޙަމަލާތަކެއްގައި 6 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ޤުދުސްއަކީ މުސްތަޤުބަލުގެ ވެރިރަށް ކަމާމެދު މަޝްވަރާކުރެވޭކަށް ނެތް

މިޞްރުގެ ދުއިސައްތަ މީހެއްގެ މައްސަލަ، ޖިނާޢީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

1 2 ... 580 581 582 583 584 585 586 ... 611 612