އުތުރުކޮރެއާއިން ދިފާއުވުމަށް ދެކުނުކޮރެއާއިން ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފި

އިންޑޮނީޝިޔާއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި 23 މީހުން މަރުވެއްޖެ

އެމެރިކާއިން އީރާނާ ދެކޮޅު ހަސަދަވެރިކަމުގެ ރޫޙު ފެނިގެން ހިނގައްޖެ

ސުލްޙަ ބެލެހެއްޓުމުގައި އަފްޣާނިސްތާނަށް އަދި 5 ވަރަކަށް އަހަރު ހުޅަނގުގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާނެ- ޖެނެރަލް ޖޯސެފް ޑަންފޯރޑް

ޢިރާޤުގައި އިއްޔެ ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި 24 މީހުން މަރުވެއްޖެ

އިންޑިޔާއިން ނިއުކްލިއަރ ހަކަތައިގެ މަޝްރޫއެއް ފަށައިފި

އިރާޤަށް ސިފައިން ނުފޮނުވާ ވެސް އެމެރިކާއަށް އެހީތެރިވެވޭނެ - ޖޯން ކެރީ

ސޫރިޔާގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އާވެއްޖެ

އަޔަރލޭންޑްގެ އިޤްތިސާދު ހަމައަކަށް އެޅުވުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް ނިމުމަކަށް

1 2 ... 489 490 491 492 493 494 495 ... 512 513