ފަލަސްޠީނުގެ ރައީސް ޢަރަބި ލީގުގެ އިސްވެރިޔާއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކުގައި ޣައްޒާއިން މިހާތަނަށް 314 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ސޫރިޔާގައި ޕޯލިއޯ ފެތުރެމުންދާކަން ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯއިން ކަށަވަރުކޮށްދީފި

ކޮކާ ކޯލާގެ ހިއްސާ ފާއިތުވީ ދެ އަހަރު ދުވަހު ނުދާހާ ދަށަށް ހިންގައްޖެ

"ސެލްފީ"އަކުން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑެއް ހަދައިފި

މިސްރުގައި އިއްވާފައިވާ މަރުގެ ހުކުމްތަކާމެދު ކަންބޮޑުވާކަން ހާމަކޮށްފި

އިސްރާއީލާ ދެކޮޅަށް ފަލަސްތީނުން ހުށަހަޅާ ލިއުމުގައި ހަމާސްއިން ސޮއިކޮށްފި

ޔޫކުރެއިނަށް ސުލްޙައިގެ ޕްލޭން ތަންފީޒު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ފިޔަވަޅުއަޅާނަން

ޕެޝާވަރުގައި ދިން ހަމަލާތަކުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 42

1 2 ... 469 470 471 472 473 474 475 ... 512 513