އަފްޣާނިސްތާން އަލުން އާރާސްތު ކުރުމަށް އިންޑިޔާއިން އެހީވާނެ

ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތައް އެއްބަސްވެފައިވާގޮތަށް ފެށުމަށް ފަލަޞްޠީނުން ބޭނުން

ފަރަންސޭސިވިލާތުން އެއްބާރުލުން ދޭނީ ނިއުކްލިޔަރ މަޝްރޫޢު މަޑުޖައްސާލުމުން

ދެކުނު ސޫދާނުގެ ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުންތައް ހައްލުކުރެވޭނެކަމުގެ އުންމީދުތައް

ސޫރިޔާއަށް ހަމަލާއެއް ނުދޭނީ ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކުރުމުން

ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކުރަން ތައްޔާރު: ސޫރިޔާ

ސުލްޙައިގެ ވާހަކަތަކުގައި އިސްރާއީލަށް ދޫ ދިނުމަށް އެމެރިކާ ބާރުއަޅާ

މިސްރުގެ އައު ގާނޫނު އަސާސީއާމެދު ދެކޭ ގޮތް ބަލައިފި

އިންޑިޔާއަށް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ފިނިގަދަވެ 11 މީހުން މަރުވެއްޖެ