ތުރުކީ ވިލާތުގެ ވައިގެ ޞަރަހައްދަށް ވަން ސޫރިޔާގެ ޖެޓެއް ވައްޓާލައިފި

ސޫރިޔާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމަޔަށް ސިޔާސީ ފެންވަރުގެ ޙައްލެއް ހޯދުން މުހިންމު

ސުލްޙައިގެ މަޝްވަރާތަކަށް ހާޒިރުނުވާނެ، ބަދަލެއްގައިވެސް ނުހިފާނެ

ސްނޯޑަން އަނބުރާ ޤައުމަށް އައުމަށް އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ގޮވާލުން

ޞޫރިޔާގެ ޞުލްހައިގެ މަޝްވަރާއިން އެއްވެސް ކުރިއެރުމެއް ނުލިބި ނިންމާލައިފި

ބަޖެޓުގެ މައްސަލާގައި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކަށް އަސަރުކުރުން އެކަށީގެންވޭ-ކެރީ

"ޖެނީވާ-ޓޫ"ގެ ބައްދަލުވުމަށް ސޫރިޔާގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް

ފަލަސްޠީނުގެ ޤައިދީން މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅަށް އިސްރާޢީލުގައި މުޒާހަރާކޮށްފި

އެމެރިކާގައި ވަޒީފާއެއްނެތި ތިބި މީހުންނަށް ދެމުންދިޔަ އެހީ ހުއްޓުމަކަށް