ބަންގްލަދޭޝާއި އިންޑިއާގައި ފެން ބޮޑުވެ އެތައް މިލިޔަން މީހުން ހާލުގައި ޖެހިފައި

އިސްރާޢީލުން އަނެއްކާވެސް ޣައްޒާއަށް ބޮން އަޅަނީ

ސްޕެއިންގެ ގިނަ ސަރަޙައްދުތަކަށް ހޫނުގެ ތޫފާނެއް

ސަޢޫދީއަށް ދަނީ ވަލީއަޙުދާ ބައްދަލުކުރާކަށް ނޫން: ބައިޑަން

ގެއްލިފައިވާ އިނގިރޭސި ނޫސްވެރިޔާގެ ހަށިގަނޑު ފެނިއްޖެ

ޔޫކްރެއިނުން ވިލާތުގެ އިއްތިހާދާ ގުޅުމާ ގާތަށް

ޔޫކްރެއިންގައި ހައްދާ ގޮވާމުން ރަޝިޔާއިން ވައްކަން ކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތު

ތައިލެންޑުން ފަތުރުވެރިންނަށް އިތުރު ލުއިތަކެއް

އޮމިކްރޯންގެ އަސަރު ދިގު މުއްދަތަކަށް ދެމިގެން ނުދޭ: ދިރާސާ

1 2 ... 10 11 12 13 14 15 16 ... 744 745