ބެނިތޭޒް ވަކިކޮށް ރެއާލްގެ ކޯޗްގެ މަޤާމަށް ޒިދާން

ބަންގްބަންދް ގޯލްޑް ކަޕްގައި ރާއްޖެ ގްރޫޕް ބީގައި

ޗެމްޕިއަނުންނޭ ބުނުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވުމުން އުފާކުރަން – ޗެތްރީ

މިއީ އަހަރެމެންނަށް ހައްޤު މޮޅެއް – އިންޑިޔާ ކޯޗު

ދެ ޕެނަލްޓީއެއް ލިބެންޖެހޭ – އަފްޣާނިސްޠާން

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން އިންޑިއާ ހޯދައިފި

އިންޑިޔާ ކުޅުންތެރިންގެ މަސައްކަތު ރޭޓް ރަނގަޅު - އަފްޣާން ކޯޗު

ދިވެހި ޓީމަކީ މުސްތަޤްބަލް އޮތް ޓީމެއް - ކޯޗު

ޓިކެޓް ނުލިބިގެން ދަނޑަށް ނުވަދެވި ނުހުންނާނެ – ކޮންސިއުލޭޓް

1 2 ... 502 503 504 505 506 507 508 ... 590 591