މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ މައްޗަށް ބާސެލޯނާ ކުރިހޯދައިފި

ސްޕޯޓްސް އެރީނާތަކުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަސް މުސްތަޤްބަލެއްގައި ފެށޭނެ

އޭސީ މިލާންގެ ކޯޗް މަޤާމުން ވަކިކޮށްފި

ޗެމްޕިއަންސްލީގުގައި އޭސީ މިލާން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ވާރލްޑް ކަޕަށް އިތުރު 2000 އެއްހާ ފްލައިޓް އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަދީފި

އިންޓަރ އޯފީސް ކެރަމް މުބާރަތުގެ އޯޕަން ސިންގަލްސް އިވެންޓްގެ ފައިނަލުން

ސެމީ ފައިނަލް މެޗު ބެލޭނެ ފަސޭހަ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސާ ދެއްވާނެ

މެޗުތައް ޝަރަފްވެރިކުރާނެ ބޭފުޅުން ކަނޑައެޅުމަށް އެފްއޭއެމް އިން ކޮމިޓީއެއް

އަލީ އަޝްފާގް ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ބައިވެރިވާން ފަށާފި