ފްރީ ގައިޒް ވޮލީމުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް އަފުން ޓީމް

ފްރީީގައިޒް ވޮލީ މުބާރާތުގައި އަފުން ޓީމް ގްރޫޕްގެ 1 ވަނައަށް

ފަހަތުން އަރާ މަހިބަދޫގެ މައްޗަށް ވެލެންސިޔާ ކުރި ހޯދައިފި

ޝަވީދުގެ ދެނައިބުންގެ ގޮތުގައި އަލީ އުމަރާއި، ހާނިމް

ފްރީގައިޒް ވޮލީ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް މިސްކިތްމަގު

100 ޕްލަސް ތިންވަރު ޓްރައިތްލޯންގެ އެއްވަނަ ވައިވީއެސް އާއި ރިޒާ

ފްރީގައިޒް ވޮލީ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ ދަޑިމަގަށް

ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ސެމީއަށް އަފުން ޓީމާ ދަޑިމަގު ހުދެކެޑެ

ދަޑިމަގު ހުދަކެޑެ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗް ކާމިޔާބުކޮށްފި