ބަލިވި ނަަމަވެސް ޓީސީ ސެމީފައިނަލަށް

ޤައުމީ މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމް އެންމެ ފުލަށް

ޝަވީދުއަށް ތާޢީދު ނުކުރީ ނިއުރޭޑިއެންޓާ މަހިބަދޫ

ކުޅުދުއްފުށިން އަންނަ ޓީމްތަކަށް ފަސޭހައެއްނުވާނެ - ސުޒޭން

މަހިބަދޫ ބަލިކޮށް ނިއުރޭޑިއެންޓް ސެމީއަށް

އީގަލްސް ކުޅެންވާގޮތް މާޒިޔާ ކޯޗަކަށް ނޭންގޭނެ – ސާންތި

އީގަލްސް އުޅުނީ ބޯޅަކުޅޭކަށް ނޫން – ސުޒޭން

1 ވަނަ މާޒިޔާއަށް، 2 ވަނަ އީގަލްސްއަށް

ބޭނުންވަނީ މިވަގުތު ޓީމު ދެނެގަންނަން ކަމަށް ޤައުމީ ކޯޗް ބުނެފި.