މިއަހަރު ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް ލިބޭ ކޯޓާ މަދުވާނެ- އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ

މިހާތަނަށް މާލެ ސަރަޙައްދުން ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 2 މިލިޔަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ

ސަލްމާން މިސްކިތާއެކު 28 މިސްކިތެއްގައި ދަމު ނަމާދު ކުރާނެ

އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑާއި ފުރާނައަކީ މާތްﷲ ދެއްވި ބޮޑު ނިޢުމަތެއް: ޑރ.އަނާރާ

ގިނައީ އަޅުކަމުގައި ހޭދަކުރާ ވަރަށްވުރެ އާދަކާދަތަކަށް ވަގުތު ހޭދަކުރާ މީހުން: ޑރ. ޒަކަރިއްޔާ

"ހިތްހަމަޖެހިގައިވާ ނަފްސެއްގެ ވެރިއަކަށްވުމަށް ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރޭ"

ފުރަތަމަ 11 ދުވަހު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 8 ލައްކަ ރުފިޔާ

ހަމަޖެހުން ހޯދުމަށް ގިނަގިނައިން ދުޢާކުރައްވާ: އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް މެންކް

މިރޭ އިޙްޔާ ފޯރަމްގައި ތަޤުރީރު ކުރައްވާނީ ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން ޢަބްދުﷲ

1 2 ... 7 8 9 10 11 12 13 ... 93 94