ފޮތްތަކުގައި ހުންނަ ޤުރުއާނުގެ ކުށްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް ޚާއްޞަ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައިފި

ޤުރުއާން ކޯސްތަކުގައި އެންމެ ދަށްވެގެން ހުންނަންޖެހޭ ފެންވަރު ކަނޑައަޅައިފި

ވަޤުފް ފަންޑަށް ނަގުދު ފައިސާއިން އެހީވުމުގެ ފުރުސަތު

މުދަލު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މިއަހަރު ރިކޯޑް އަދަދެއް

ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 34ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް ފަށައިފި

300 މީހުންގެ އޭސީ މިސްކިތެއް ދިޔަމިގިލީގައި އަޅަނީ

ރިސޯޓުތަކުގެ މިސްކިތްތަކަށް، 109 ޚަޠީބުން ތަމްރީނުކޮށްފި

ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރުގައި އަލަށް ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ހުޅުވާލައިފި

އުމްރާވެރިންނަށް އުފާވެރިކަން، މިހާރު ބޭނުންވަރަކަށް ތަވާފްކުރެވޭނެ

1 2 ... 7 8 9 10 11 12 13 ... 89 90