ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް އިއާދަކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރުމަކީ މުސްލިމުންނަށް އޮތް ވާޖިބެއް

ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދަން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފި

މި ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ދެއްކި ފައިސާ ވަނީ އިތުރުވެފައި

ޢުމްރާއަށް ދާ އަންހެނުން ހެދުން އަޅަންވީ އުސޫލު ކަނޑައަޅައިފި

އިސްދޫގައި 500 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މިސްކިތެއް ބިނާކުރަން ޙަވާލުކޮށްފި

މިހާރު މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބަކީ 7،151.90 ރުފިޔާ

މުރައިދޫއާއި ގެމަނަފުށީގައި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުމަށް ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްފި

ޤުރުއާން ކިޔެވުމާއެކު ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކުގެ މާނަ ދެނެގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް އެދިވަޑައިގެންފި

ކެންދޫގައި 500 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މިސްކިތެއް ބިނާކުރަނީ

1 2 ... 9 10 11 12 13 14 15 ... 117 118