އައްޑޫސިޓީގައި 1500 މީހުންނަށް ނަމާދުކުރެވޭނެ ޖާގައިގެ އިސްލާމީ މަރުކަޒެއް ބިނާކުރަނީ

ރަމަޟާންމަސް ފެށިއްޖެ، ނަފްސު އިސްލާޙުކުރުމަށް ލިބޭ ރަނުގެ ފުރުޞަތެއް

ރަމަޟާންމަހު ކީރިތި ޤުރުއާން ޚަތިމްކުރާނެ ފަސޭހަގޮތެއް

ބަދަލުތަކާއެކު އިޙްޔާގެ ފުރަތަމަ ފޯރަމް މިރޭ

ޙައްޖާއި ޢުމްރާއަށްދާ މީހުންނަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ލޮކޭޓިން ޑިވައިސެއް

ސަޢުދީ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކުރި 50 ޓަނުގެ ކަދުރު ހަވާލުކުރައްވައިފި

ޤާބިލު ޙާފިޒުންގެ ޖީލެއް ބިނާކޮށް، ޤުރުއާނުގެ ޢިލްމު މުޅި ރާއްޖެއަށް

ޤުރުއާނުގެ ހިޔަލުގައި ހޭދަކުރުމަށް ރޯދަމަހު ލިބޭ ރަނުގު ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިފުމަށް ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

މިއަހަރުވެސް ޙަރަމްފުުޅުގައި ތަރާވީޙުގައި 10 ރަކުއަތް

1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 ... 105 106