ސައުދީން ހަދިޔާކުރާ ކަދުރު ރަމަޟާންމަހުގެ ފަހު ދިހައެއްގައި ލިބޭނެ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

ލީބިޔާގެ އަތްތެރި މަސައްކަތްތެރިންގެ ހުރިހާ ވަގުތެއް ބައު ޚަތިމްތައް މަރާމާތުކުރުމުގައި

"މާފަންނު އާ މިސްކިތް" ހުޅުވައިފި

ރަމަޟާންމަހުގެ ރޭތައް އިޙްޔާކުރުމުގެ ފޯރަމް މިރޭ ފަށަނީ

ސަލްމާން މިސްކިތް ނަމާދުކުރުމަށް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިފި

ހިޔާ ފްލެޓް ސަރަހައްދުގައި ވަގުތީ މިސްކިތެއް ހުޅުވައިފި

ރަމަޟާންމަހުގެ ހަނދު ސާބިތުކުރުން މިރޭ އޮންނާނެ

ރޯދައަށް ހަނދު ބެލުން އަންނަ ހުކުރުދުވަހުގެރޭ

އަންނަ ހުކުރު ނަމާދާއިއެކު ސަލްމާން މިސްކިތް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލަނީ

1 2 ... 8 9 10 11 12 13 14 ... 93 94