ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޝާހިދު އިންޑިއާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ރައީސް ޔާމީނަކީ ޕިީޕީއެމްގެ ރައީސް ކަމަށް އީސީން ކަނޑައަޅައިފި

މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ދާއިރާއަކަށް ވާދަކުރަން އެމްޑީއޭއިން ނިންމައިފި

އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ލީޑަރަކަށް އަސްލަމް، ޗީފް ވިޕަކަށް ނިޒާރު

ލޯނުތަކާއި ސޮވެރިން ގެރެންޓީގެ ތަފްސީލު ވަރަށް އަވަހަށް ހާމަކުރާނަން- ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ

ޖޭއެސްސީއަށް ތިން ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި

ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރުގެ މަޤާމަށާއި 4 މިނިސްޓްރީއަކަށް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން އައްޔަންކުރައްވައިފި

ރައީސް ޞާލިޙު މައުމޫނާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

މެންބަރު ޢަރީފާއި މޫސާ ޢަލީ ޖަލީލް ޖުމްހޫރީ ޕާޓިއަށް ގުޅިވަޑައިގެންފި