ސަތާރަވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންމެ ފަހު ޖަލްސާ މިއަދު ބާއްވައިފި

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ބަހުސްކޮށް ނިންމާލައިފި

ވޯޓުލާން ނުކުތް މީހުންގެ އަދަދު 2011 ވަނަ އަހަރާ ބަލާ މަދު - އިލެކްޝަންސް

ސާކްގެ ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީސްތަކުގެ ރައީސުންގެ ޝަރަފުގައި ފަރިއްކޮޅެއް

ބަޖެޓް މުރާޖައާ ކުރުމަށްފަހު އިސްލާހުތަކާއެކު އަލުން މަޖިލީހަށް ހުށައަޅަނީ

ރައީސް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ތަކުގައި މީޑިއާތަކަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު

ޤާނޫނީ ގޮތުން ބިން ބޭނުންކުރުމުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަށް ދޭންޖެހޭ -ނަޝީދު

އައްޑޫ ކައުންސިލަށް އެމްޑީޕީން ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ޓިކެޓް ހަވާލުކޮށްފި

އައްޑޫ ބިން ހިއްކުން އެންމެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫޢުގެ ގޮތުގައި ފައްޓާނަން- ޖަމީލް