ހުވަދު އަތޮޅުން ރައީސް ޔާމީން ތަނަވަސް އަޣުލަބިއްޔަތެއް ހޯއްދަވާނެ - ޑރ. ޝަހީމް

ފިކުރު ތަފާތުވިޔަސް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަހަތަށް އަރާ، މިއީ ޤައުމީ މަސައްކަތެއް - ޑރ. ޝަހީމް

އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ކެނޑިޑެސީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޤަބޫލުކޮށްފި

ބައިބައިކުރުވި ވިސްނުންތަކުން ދައުލަތަށް ލޮޅުން އެރި - ރައީސް

2008ގައި ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމަށް ދިވެހި ދައުލަތަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދީފައިވޭ - ރައީސް

ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ރާއްޖެދުށް ދީނާއި ވަތަނުގެ ދިފާޢީ އައްޑަނައަކީ ރައީސް ޔާމީން - އަޒްލީން

2030އާ ހަމައަށް ބޯހިޔާވެހިކަން ނުލިބޭ ދިވެއްސަކު ނުހުންނާނެ - ރައީސް ޔާމީން

އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް އިދިކޮޅު ކެނޑިޑޭޓް އިބޫ ފޯމް ހުށައަޅައިފި

ކުރިއަށް އޮތީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ހައްސާސް އިންތިޙާބު - ޑރ. ޝަހީމް

1 2 ... 919 920 921 922 923 924 925 ... 1168 1169