އިންތިޙާބު ތެރޭގައި އެއްވެސް ހަމަނުޖެހުމެއް ނުހިންގުމަށް ގޮވާލައްވައިފި

ނޮވެމްބަރު 2 ގައި ފުރަތަމަ ބުރު ބާއްވަން ކެންޑިޑޭޓުން އެއްބަސްވެއްޖެ

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ލީކުވި ޕްލޭން ތަހުގީގުކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް ހުށައަޅައިފި

އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މިރޭ 12 ހަމަވާނެ

ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި އިންތިހާބް ބޭއްވިޔަސް އެމްޑީޕީން ތައްޔާރު- މޫސަ

ނޮވެންބަރު 11އަށް އާ ރައީސަކު ނުހޮވުނަސް ޤާނޫނީ ހުސްކަމަށް ނާންނާނެ

ކޯޓު ހުކުމާ ޚިލާފަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބެއްގައި ޕީ.ޕީ.އެމް ބައިވެރިއެއް ނުވާނެ

މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އަންގާރަ ދުވަހު ހުޅުވާލަނީ

އިންތިޚާބު ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް ކަނޑައެޅުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ

1 2 ... 921 922 923 924 925 926 927 ... 929 930