މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނަށް ހުށައެޅުއްވި އިޞްލާހު ފާސްކުރުން

މަޖިލީހުގެ 2 މެމްބަރަކު ޕީޕީއެމްއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ބިލް ކޮމިޓީން ފާސްކުރައްވައިފި

މުޒާހަރާގައި ޤާނޫނާ ހިލާފް ނުވާނޭކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެފި

އަދީބާއި ޒިޔަތުގެ މައްޗަށް ޚިޔާނާތުގެ ދައުވާކުރުމަށް ޕީޖީއަށް

ފަތުރުވެރިކަން ބޮއިކޮޓް ކުރުމާ ދެކޮޅު ބިލް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ބަޖެޓާއި މެދު މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓަށް އެހުމަށް ފާސްކޮށްފި

ޕީޖީގެ މަޤާމަށް ބިސާމް އައްޔަންކުރެއްވުމަށް މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި

2016ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާއިމެދު މިއަދު ގޮތެއް ނިންމަވާނެ

1 2 ... 921 922 923 924 925 926 927 ... 1100 1101