އިންތިޚާބުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ފުލުހުންވަނީ ތައްޔާރުވެފައި

ސުލްހަވެރި، ސައްހަ އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމަށް އދ އިން ގޮވާލައްވައިފި

އަމާންކަމާއެކު އިންތިޚާބު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އިލެކްޝަންސް އިން އެދިއްޖެ

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ކައުންސިލްތަކަށް ގާބިލް ތަޖުރިބާހުރި މީހުން ހޮވުން މުހިންމު- ނައިބްރައީސް

ކައުންސިލް އިންތިޙާބުގެ ވޯޓުލުން ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދޭ

ސަރުކާރަށް ކައުންސިލްތަކުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ބޭނުން- ނައިބްރައީސް

ގިނަ އަތޮޅު އަދި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ސަރުކާރަށް

ޖީ.އެމް.އާރު މައްސަލައިގައި އިނާޒާއި ސަލީމްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަނީ

1 2 ... 663 664 665 666 667 668 669 ... 680 681