އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރ އަޙްމަދު ޞިޔާމްގެ ޝަރީއަތް މިއަދު ކެންސަލްކޮށްފި

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ކަނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނު އުވާލުމުގެ ބިލް

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރ ގޭގައި މަޑުކުރެއްވުމަށް ރައީސް އޮފީހުން އަންގައިފި

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު މުހައްމަދު ނަޝީދު އައްޑޫ ސިޓީއަށް ވަޑައިގެންފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތިން ބިލެއް ތަސްދީޤުކުރައްވައިފި

ޕީ.ޖީއަކު ނެތި ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލަތު ނުކުރެވޭނެ–ވަކީލން

ސިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ބިލް މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތަށް އިންތިޚާބީ ޤާނޫނު އިސްލާހުކުރަންޖެހ

މަަޖިލިސް މެންބަރުންނަށާއި ފަނޑިޔާރުންނަށް ވޯޓު ނުލެވޭ މާއްދާ ބާތިލް ކޮށްފި

1 2 ... 662 663 664 665 666 667 668 ... 763 764