ރާއްޖެއަށް ފައިދާހުރި ވިޔަފާރީގެ މައުލޫމާތު ދިނިން - ނަޝީދު

ސާކް ސަމިޓްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު މާލެވަޑައިގެންފި

އައްޑޫގައި އަޅާ ހޮސްޕިޓަލުގެ ކުރެހުން ނިމުމުން ބިޑަށް ހުޅުވާލަނީ

އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ބަހުސް ކުރަންފަށައިފި

ސިލްކް ރޯޑުގައި ރާއްޖެ ބައިވެރިވީ އިޤްތިސާދީ މަންފާއަށް ބަލާފަ

ސިލްކު ރޯޑްގައި ބައިވެރިވީ އިގްތިޞާދީ މަންފާއަށްޓަކާ - ދުންޏާ

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓްގައި ތައުލީމާއި ސިއްޙަތަށް ފަސްބިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނައިފި

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް 24.3 ބިލިޔަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ހުށަހަޅައިފި.

ގިނަ މެމްބަރުން އެދިވަޑައިގަތް ޕްރޮޖެކްޓްތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށައަޅާ ބަޖެޓްގައި ހިމަނާފައިވާނޭ - މިނިސްޓަރ ޖިހާދު

1 2 ... 660 661 662 663 664 665 666 ... 763 764