ހައްޖަށް ނުދެވުނު ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުންކުރި ހަރަދު 9 މިލިޔަނަށް

ބޭރު ގައުމުތަކަށް ހަނގުރާމަކުރުމަށް 7ދިވެއްސަކު ދިޔަކަމަށް ދައްކާ

ރައީސް ފޮނުއްވި ދެ ނަމަށްވެސް ކޮމިޓީން ރުހުން ދީފި

އަމްނޯއާއި ޕީ.ޕީ.އެމް އާއި ދެމެދު އެމް.އޯ.ޔޫއެއްގައި ސޮއިކުރަނީ

އަންނަ އަހަރު މަދަނީ އަދުލުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރެވިގެން ދާނެ-

ޤާނޫނީ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމާގުޅޭ ގިނަ ޤާނޫނުތަކެއް މަޖިލީހަށް

ކަނޑައެޅި ތާރީހްގެ ކުރިން ބަޖެޓް ދިރާސާކޮށް ނިންމާލައިފި

އިންތިހާބު ތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނުތައް އިސްލާހު ކުރަނީ

އެމްޑީޕީއިން މިއަދު މާލޭގައި މުޒާހަރާއެއް ބާއްވައިފި

1 2 ... 659 660 661 662 663 664 665 ... 763 764