މެރިކަލްޗަރ ކުރުމާބެހޭ އުސޫލްތައް ކަނޑައަޅާ ޤަވާޢިދެއް އެކުލަވާލައިފި

ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހަންމަދު ހުސައިން ޖޭޕީއަށް ސޮއިކޮށްފި

މަޖިލީހުގެ ނައިބްރައީސް ހޮވުމަށް ނަގާ ސިއްރު ވޯޓު ނަގަން ފަށައިފި

މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މާދަމާ ހުޅުވާލަނީ

އެގްރީމެންޓް ބާތިލު ކުރުމުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދަނީ

އެއްވެސް ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތި ތައުލީމުދިނުން ލާޒިމް ކުރާ ބިލެއް މަޖިލީހަށް

ޕީޖީގެ ‏މަޤާމަށް ‏މުޙްތާޒު ‏މުޙްސިން‏ ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި

އަމީން ފައިސަލްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރުމަށް އޭސީސީން ޕީޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި

މަޖިލީހުގެ 3 ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލުމުގައިޚިޔާލް ތަފާތުވުންތަކެއް

1 2 ... 430 431 432 433 434 435 436 ... 496 497