ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަދަށްވުރެ މަދުން ފާހަގަޖެހިއަސް ވޯޓު ބާތިލްނުވާނެ

އޭޖީ އޮފީހަށް 58 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކާ ބެހޭ ބައިތައް އަލުން ބެލުމަށް ފުރުސަތުދީފި

ހާމިދު އަބްދުއްޣަފޫރުގެ ދިފާއީ ހެއްކެތްގެ ގޮތުގައި ޕީއައިސީގެ ރައީސް

އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމެއްގައި އިސްލާމީ އަގީދާއަށް ގުޑުމެއްއަރާކަމެއް ނުކުރާނަން

މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ދޫކޮށްފި- ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ

ރާއްޖެޓީވީއަށް ދިން ހަމަލާގެ މައްސަލައިގައި މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއިން ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް އެމްޑީޕީން ވަންނަނީ

ވޯޓާސް ލިސްޓްގައި ސޮއި ކުރައްވާނަން - މުހައްމަދު ނަޝީދު