ނޮވެމްބަރ 16ގައި ކާމިޔާބު އިންތިޚާބެއް ކުރިޔަށްދާނެކަމަށް ޢުއްމީދުކުރަން

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް މަޖިލީހަށް

އެމްޑީޕީއިން ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވުމުގައި ދެމިއޮންނާނެ

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ފަސް މެންބަރުން ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި

މުވައްޒަފުންގެ ޚަރަދުތަކުގެ އިތުރުން ބަޖެޓުން ޚަރަދު ނުކުރަން އަންގައިފި

ދެވަނަ ބުރުގައި ލިބިވަޑައިގެންނެވި ނާކާމިޔާބީ ގަބޫލުފުޅުކުރައްވައިފި

ޑީ.އެން.އާރަށް ފޮނުވި ފޯމުތަކުން 294 ފޯމެއްގެ އިނގިލީގެ ނިޝާން ދިމާނުވޭ

3 ކެނޑިޑޭޓުން އެއްބަސްވި ތާރީޚުގައި އިންތިޚާބު ބޭއްވެން ނެތް- އިލެކްޝަންސް

ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަދަށްވުރެ މަދުން ފާހަގަޖެހިއަސް ވޯޓު ބާތިލްނުވާނެ