ބޭރުގައި ބަހައްޓާ ފޮށިތަކަށް ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ސަތޭކަ ދިވެހިން ހަމަވާ ކޮންމެ ރިސޯޓެއްގައި ވޯޓް ފޮށި ބަހައްޓަން ނިންމައިފި

7 ރިސޯޓްގައި ވޯޓް ފޮށި ބަަހައްޓަން ނިންމި ނިންމުން ބަދަލުކުރުމަށް ޕީޕީއެމުން ގޮވާލައިފި

ރައީސްކަމުން އިސްތިއުފާ ނުދެއްވުމަށް ނަޝީދު އަރިހުން ޔާމީން އެދިވަޑައިގެންނެވި

ކޮރަޕްޝަނޭ ބުނެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރަށް އިނގިލި ދިއްކުރުމުގެ އެއްވެސް ހައްޤެއް ނެތް - ޢަބްދުއްރަޙީމް

ތަރައްޤީގެ ސޮފްހާތައް ލިޔުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ރައީސް ޔާމީނަށް ދެއްވަންޖެހޭ: ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށް ޑރ. ޝަހީމް އިލްމުވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން އައިލޭންޑް އޭވިއޭޝަން ހުއްޓާލާ، މަސައްކަތް އެހެން ބަޔަކަށް ވިއްކާލަން ނިންމި - ރައީސް ޔާމީން

ނޮޅިވަރަމުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތް ރައީސް ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވާދެއްވައިފި