މިއީ ވަރަށް ކާމިޔާބު އަދި ފައިދާހުރި މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވިގެންދިޔަ ދަތުރެއް

އިންތިހާބް ބާތިލްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލަ މިރޭ 8 ޖަހާއިރު

އޮޑިޓާރ ޖެނެރަލާއި، އެޓާރނީ ޖެނެރަލް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ފޯމްތައް މިއަދުގެ ނިޔަލަށް ޕްރޮސެސްކޮށް ނިންމާލެވޭނެ - އިލެކްޝަންސް

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރެއް ބާއްވަން ޖެހޭ - އިލެކްޝަންސް

އިންތިޙާބު ތެރޭގައި އެއްވެސް ހަމަނުޖެހުމެއް ނުހިންގުމަށް ގޮވާލައްވައިފި

ނޮވެމްބަރު 2 ގައި ފުރަތަމަ ބުރު ބާއްވަން ކެންޑިޑޭޓުން އެއްބަސްވެއްޖެ

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ލީކުވި ޕްލޭން ތަހުގީގުކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް ހުށައަޅައިފި

އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މިރޭ 12 ހަމަވާނެ