ރޭގެ ހާދިސާގައި 2 މީހުން ނިޔާވީ ކްރޭނުގެ ބައެއް ވިއްސައިގެންގޮސް ޖެހިގެން-

ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް 0.88 އިންސައްތަ މައްޗަށް

އެއްބާރުލުން ނުދޭންނިންމީ ގައިޑްލައިން ގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ނުކުރާތީ

ކ.ގުރައިދޫގައި އިމާރަތް ކުރާ ތިން ބުރީގެ ނުވަ ކުލާސް ރޫމްގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ރޭގެ އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި މީހާއަށް އިތުރު ފަރުވާއަށް ލަންކާއަށް

އާދަމް މުހައްމަދުއާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅީ ގާނޫނާ ހިލާފު މައްސަލައެއް

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި މުއިއްޒު އިހްމާލްވެފައިވާކަމަށް ކަނޑަނޭޅޭނެ

ޤައުމީ ޚިދުމަތުގެ އިސް ސަފުގައި ސިފައިން ދެމިތިބުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް

24 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގެ 6 މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި